โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Project

ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบสารสนเทศ เสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ติดตั้งระบบเพื่อประเมินผลการใช้ระบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา  โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ  จากหัวข้อโครงงานที่กรรมการหลักสูตรพิจารณา  หรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร  นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร
1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม  และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
กล่าวถึงมารยาท  การมีวินัย  และความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน บอกถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ชี้แนะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมได้  รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ให้ข้อคิดในการพิจารณาความสำคัญของลำดับงานตามความเหมาะสมและระยะเวลา
ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ  และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
อธิบายการเขียนหลักการและทฤษฎีในการทำโครงงานเพื่อการวิจัย  ยกตัวอย่างการทำวิจัยด้านสารสนเทศ ให้นักศึกษาเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจ ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้นักศึกษาจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
การนำเสนอโครงการ การจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น  ตีความ  และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน  โดยการรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ  เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
ผลการสืบค้นระบบสารสนเทศที่ได้นำเสนอในโครงงาน การพัฒนาระบบงาน การซักถาม  โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายข้อซักถาม  และแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ให้นักศึกษาเรียนรู้จริงจากนำเสนอโครงงานในรูปแบบของการสัมมนา ชี้แนะการพูดและการใช้วาจาในที่ชุมชน  รวมทั้งบุคลิกที่เหมาะสมในการนำเสนอ กำหนดหัวข้อในการจัดทำโครงงาน  เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำโครงงานและฝึกซ้อมการนำเสนอตามกำหนด
นำเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด หัวข้อที่นำเสนอตรงตามกำหนดและมีรายละเอียดครบถ้วน
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
อธิบายการจัดทำงานนำเสนอและรายงานการนำเสนอ นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ยกตัวอย่างงานนำเสนอที่เหมาะสม
การออกแบบงานนำเสนอ การจัดทำรายงานนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 12031414 โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 2.1 3.1, 3.3 4.1 , 4.4 5.3 - ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากระบบงาน - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา - แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 1,2 5
2 1.2, 1.3 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอโครงร่าง - การนำเสนอโครงร่าง - การจัดทำรายงานโครงร่าง 3,4,5 20
3 1.2, 1.3 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 3.1, 3.2,3.3,3.4 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบงานฯ 9,10 20
4 1.2, 1.3 ,1.5 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 3.1, 3.2,3.3,3.4 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 การจัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนาโครงงานฯ 15,16,17 40
5 1.2, 1.3 2.1, 2.5 3.1, 3.4 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเล่มรายงาน 15,16,17 15
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (2558). คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง.
ไม่มี
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
พฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น แบบประเมินผู้สอน
โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาได้พัฒนาและทำวิจัย รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในกระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา