กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน การผลิตโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก   การหล่อ การแปรรูปวัสดุโลหะ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีการใช้ความรู้ทาง กระบวนการผลิต ในงานทางวิศวกรรม
จากการเรียนวิชา กระบวนการผลิต นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีทางด้าน กระบวนการผลิต สามารถประยุกต์นำไปใช้ในวิชาสาขาต่างๆ
             ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีงานหล่อ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน เช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม

ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.3   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน หลักการทางด้านทฤษฎีในเนื้อหา เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม
 2.2.1 การบรรยาย ถาม- ตอบ เกี่ยวหัวข้อการเรียนรู้   
             2.2.2 มอบหมายทำรายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม
             2.2.3 นำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1   พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลงานการค้นคว้าข้อมูล
2.3.3  ทดสอบย่อย
2.3.4  การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
 3.2.1   การมอบหมายงาน
3.3.1  งานที่มอบหมาย
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
4.2.1   ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1   ประเมินพฤติกรรมภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.6   สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
       6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
   6.2.1 ปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
   6.2.3 มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล การนำส่งผลงาน
   6.3.1 ตรวจผลการสอบกลางภาคปฏิบัติและสอบปลายภาค
   6.3.2 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหารวมถึงการทางานกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 34060103 กระบวนการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ภาคทฤษฎี - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน - การนำเสนอผลงาน - รายงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30% 30% 10% 20%
2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
     - หนังสือ กระบวนการผลิต  เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา