เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร

Farm Machinery

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และชิ้นส่วนของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มต่างๆ  เครื่องปลูก และเครื่องมือบำรุงรักษาพืช การเลือก  การใช้  การปรับแต่ง  การแก้ไขข้อขัดข้อง  และการบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง และชิ้นส่วนของเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์มชนิดต่างๆ  เครื่องปลูก และเครื่องมือบำรุงรักษาพืช การเลือก  การใช้  การปรับแต่ง  การแก้ไขข้อขัดข้อง  และการบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และชิ้นส่วนของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มชนิดต่างๆ  เครื่องปลูก และเครื่องมือบำรุงรักษาพืช การเลือก  การใช้  การปรับแต่ง  การแก้ไขข้อขัดข้อง  และการบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สำนึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1.3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
ความรู้ที่ต้องได้รับ

1.   เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
2.   มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง  ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
      วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3.   แสวงหาความรู้จากงานวิจัย  หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
วิธีการสอน

1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
วิธีการประเมินผล

1.  การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
3.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

1.   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม      
2.   สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.   สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.   สามารถนำความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
วิธีการสอน

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา ฯลฯ
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
วิธีการประเมินผล

1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา
2.  การนำเสนอผลงาน
3.  การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

1.   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม   
2.   สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นำและ
      สมาชิกของกลุ่ม
3.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.   สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการสอน

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
วิธีการประเมินผล สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
1.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2.  ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
      เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอ และสื่อสาร
3.   เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
1.1. วิธีการสอน

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม

จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
1.1. วิธีการประเมินผล

ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1 1.1 – 3.6 4.1 – 6.6 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 30% 30% 2 1.1 –6.6 การทำรายงาน 18-19 20% 3 1.1 – 6.6 การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 14%
   ประชุม เนตรสืบสาย และพันทิพา อันทิวโรทัย.  2526.  เครื่องทุ่นแรงฟาร์มภาค 1.
            ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน,ปทุมธานี.102 น.
ประณต กุลประสูติ. 2535. แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร (การใช้ การบรอการบำรุงรักษา และการปรับปรุง). กรุงเทพฯ: เอเชียเพรส.
         . 2544. แทรกเตอร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ประสาร กระดังงา, สุทธิพร เนียมหอม, ไชยยงค์ หาราช, อเนก สุขเจริญและวิเชฐ ศรีชลเพชร.2541. รายงานการทดสอบรถแทรกเตอร์4ล้อเล็ก. ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
ผดุงศักดิ์  วานิชชัง.2532. การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม. ภาควิชาเกษตร กลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์. 2545. การจัดการเครื่องต้นกำลังและเครื่องจักรกลเกษตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
วินิต ชินสุวรรณ. 2530. เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการเบื้องต้น. ขอนแก่น: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประณต กุลประสูตร,แทรกเตอร์,กรุงเทพฯ,หจก.ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง,2544
Vector Mechanics for Engineers แต่งโดย  Ferdinand P. Beer
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ