ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

Loose Furniture Design

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แนวคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์
     เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
     เพื่อให้นักศึกษา ได้เห็นถึงคุณค่า ของงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว มีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานต้นแบบ
      เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และการฝึกปฎิบัติงานทางด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รูปแบบ ประเภท และลักษณะของการใช้งานแนวคิดในการออกแบบ ความคิดในการสร้างสรรค์ที่ดี การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และการทำหุ่นจำลองหรือการจัดทำต้นแบบ
     ฝึกปฎิบัติ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวยุคสมัยต่างๆ โดยคำนึงถึงรูปแบบ ประเภทและลักษณะการใช้งาน แนวคิดในการออกแบบ ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการ       ใช้งาน วัสดุประเภทต่างๆที่ใช้ในการผลิต การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ การจัดทำหุ่นจำลอง หรือการจัดทำต้นแบบ
 
     อาจารย์ประจำวิชาจัดเวลาในการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
     พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต มองเห็นคุณค่าทางด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
     บรรยาย อธิบาย ในชั้นเรียน ตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ
     พฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่กำหนด
     การประเมินผลการวิเคราะห์รายบุคคล รายกลุ่ม
     การประเมินผลการเสนอชิ้นงานที่ดำเนินการจัดทำ
     มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แนวความคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานในการออกแบบ
     บรรยาย อธิบายตัวอย่างชิ้นงาน และมอบหมายการดำเนินงานสร้างสรรค์ชิ้นงานการออกแบบ
     มีการสอบกลางภาคปลายภาคเรียน และการประเมินผลจากการดำเนินการทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา ที่ได้ดำเนินการ
     พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ แนวความคิดในการออกแบบ
     การฝึกปฎิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว การจัดทำชิ้นงานหุ่นจำลอง หรือชิ้นงานต้นแบบ
     การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเรียน
     วัดผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
     พัฒนาทางด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
     พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ดำเนินการจัดทำ
     บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
     ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
     พัฒนาการทักษะทางการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
     พัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษา
     พัฒนาทักษะในการลงมือฝึกปฎิบัติงานออกแบบและการทำชิ้นงานจริง
    มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     ประเมินผลจากชิ้นงานผลงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการทำ
     พัฒนาทางด้านการฝึกปฎิบัติงาน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว การผลิตชิ้นงานหุ่นจำลอง หรือชิ้นงานต้นแบบ
    อธิบายวิธีการทำ ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
     ประเมินผลโดยการสอบ กลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน
     การวัดผลจากผลงานชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID131 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ผลงานชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ 9 , 17 20% , 30%
3 การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเรียน 17 10%
   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   การออกแบบอุตสาหกรรม
   เครื่องมือช่าง
   เครื่องจักรกลงานไม้
-
-
     แบบประเมินผู้สอน และ แบบประเมินรายวิชา
    สังเกตุการเรียนการสอน  ประเมินจากผลการประเมิน และผลการเรียนของนักศึกษา
     จากการประเมินผล ผลการประเมินการเรียนการสอนที่ได้รับ ในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ระหว่างมีการเรียนการสอนตามรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อรายวิชาตามที่ได้คาดหวังไว้ จากการเรียนรู้รายวิชา จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การตรวจสอบชิ้นงานผลงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการไว้
     จากผลการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆของรายวิชา
     มีการปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ 5 ปี