เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer Network

 เข้าใจระบบการสื่อสารข้อมูล และการทำงานของอุปกรณ์สื่อสาร

2. พิจารณาเลือกสื่อสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายได้เหมาะสม
3. เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแบบต่างๆ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่างๆ
5. เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
6. เห็นคุณค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย
1. เพื่อให้เข้าใจระบบการสื่อสารข้อมูล และการทำงานของอุปกรณ์สื่อสาร
          2. เพื่อให้นักศึกษาพิจารณาเลือกสื่อสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายได้เหมาะสม
          3. เพื่อให้เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแบบต่างๆ
          4. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่างๆ
          5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
          6. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูล สื่อสัญญาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร การแปลงสัญญาณแบบต่างๆ รูปแบบของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
ตลอดเวลา
1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1 สอดแทรกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด และปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
1.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าเรียน ระหว่าง     การเรียนการสอน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางด้านวิชาชีพ          ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจำ ระบบการรับ-ส่งข้อมูล ระบบแฟ้ม
2.2.1 บรรยาย อภิปราย และให้ทดลองปฏิบัติ
2.2.2 การนำเสนอรายงานกลุ่ม
2.2.3 ใช้ Problem based learning
2.2.4 ฝึกปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจำ ระบบการรับ-ส่งข้อมูล ระบบแฟ้ม
2.3.1 ทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3 การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
 2.3.4 ประเมินผลจากใบงาน / แบบฝึกหัด
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 การสอนโดยใช้การอภิปราย การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
 3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับศาสตร์อื่นๆ
3.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น ผลการศึกษาค้นคว้า ประเมินผลจากใบงาน / แบบฝึกหัด
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี         
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย
 4.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านงานกลุ่ม งานเดี่ยว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
 4.2.3 ผู้สอนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์          การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น เป็นต้น
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ  การนำเสนอที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า        หาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอ           หน้าชั้นเรียน
 5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
 5.2.3 นำเสนอ/รายงาน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3.1 การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็นรูปเล่ม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคำถาม
5.3.3 ประเมินจากวิธีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
การทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งในการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังข้อต่อไปนี้
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนใด้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้เป็นอย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้
6.2.1  มอบหมายงานออกแบบและสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ได้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภท
6.2.2  มอบหมายให้ประเมินและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่นักศึกษาสร้างขึ้น
6.3.1  ประเมินผลงานของนักศึกษา
6.3.2  ประเมินจากการรายงานและนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ก่อกิจ วีระอาชากุล. (2553). Guide & Practice Network Administration. นนทบุรี : ไอดีซีฯ.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2554). เครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
ชวลิต ทินกรสูติบุตร. (2554). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http : www.tnetsecurity.com/content_basic/tcp_ip_knowledge.php.
[1 เมษายน 2556].
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2549). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เกษรา ปัญญา. (2548). ระบบการสื่อสารข้อมูล Data Communication System. ภูเก็ต :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต.
ก่อกิจ วีระอาชากุล. (2553). Guide & Practice Network Administration. นนทบุรี : ไอดีซีฯ.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2554). เครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
ชวลิต ทินกรสูติบุตร. (2554). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http : www.tnetsecurity.com/content_basic/tcp_ip_knowledge.php.
[1 เมษายน 2556].
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2549). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เกษรา ปัญญา. (2548). ระบบการสื่อสารข้อมูล Data Communication System. ภูเก็ต :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต.
ก่อกิจ วีระอาชากุล. (2553). Guide & Practice Network Administration. นนทบุรี : ไอดีซีฯ.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2554). เครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
ชวลิต ทินกรสูติบุตร. (2554). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http : www.tnetsecurity.com/content_basic/tcp_ip_knowledge.php.
[1 เมษายน 2556].
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2549). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เกษรา ปัญญา. (2548). ระบบการสื่อสารข้อมูล Data Communication System. ภูเก็ต :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต.