การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

ศึกษาและความสำคัญของการบัญชีปฏิบัติงบื้อานบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักก้ารเบื้องต้น วงจรบัญชี รายงานการเงินสำหรับกิจการซื้อขาย กิจการอุตสาหกรรม
เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วุเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนีิสินและส่วนของเจ้าของ
รายงานการเงิน งบการเงิน  พื้นฐานเบื้องต้น
การบัญชีศึกษาความสำคัญของการบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป และวงจรบัญชีตลอดจนนัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั่วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม้่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
5
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้ มีทัศนคติ ซื่อสัตย์ในตนเอง
บรรยาย  แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย
ทดสอบย่อย
ในบทเรียนด้านทฤษฏี และการประยุกต์ใช้ในรายงานการเงิน งบการเงิน มาตรฐาการบัญชี ตามสภาวิชาชีพบัญชี
บรรยาย ค้นคว้า แบบฝึกหัด
ทดสอบย่อย การทำวิจัย การนำเสนอ
แบบฝึกหัด วิจัย กรณีค้นคว้า
การบรรยาย ทดสอบ
ทอสอบปลายภาค
คะแนนแบบฝึกหัด
บรรยาย แบบฝึกหัด การเรียนรู้งบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรับรองทั่วไป
ทดสอบปลายภาค ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา คุณธรรม ทักษะ เทคโนโลยี
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา BACAC111 การบัญชีการเงิน หน้นความรู้ คุณธรรม ทักษะ การเรียนรู้ วิจัย
1 BACAC111 การบัญชีการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล