ศิลปะการใช้ชีวิต

Art of Living

1.  เข้าใจวิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต  2.  สามารถรู้และเข้าตนเอง  3.  พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว  4.  วิเคราะห์พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่    5.  ออกแบบแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิต ประจำวัน ความสามารถในการแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงและให้ติดต่อผ่านทาง e-mail เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร นัดหมายงานต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- บรรยายพร้อมซักถาม 
- อภิปรายกลุ่ม 
- รายงานกลุ่ม/นำเสนอผลงาน  
- วิจารณ์ 
- กรณีศึกษา 
-  ฝึกปฏิบัติ 
-  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point , Clip , วีดีทัศน์ และอื่น ๆ
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตามที่กำหนด 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
- ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษา 
- ประเมินจากการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power point 
- ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสารอ้างอิงอย่างน้อย     5 เล่ม
2.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
บรรยายการเรียนรู้จากการทำงาน การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม       การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติ   ตามหัวข้อที่เรียน พร้อมทั้งใช้         สื่อจาก  www ,  Clips  และสื่อ IT  อื่น ๆ โดยเน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน        (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
-  ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย 
-  การนำเสนอในชั้นเรียน 
-  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา 
-  วิเคราะห์ในชั้นเรียน
3.1.1  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
-  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงาน โดยส่งรูปเล่มรายงาน          ก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point 
-  ให้นักศึกษาดู Clip แล้วร่วมวิพากษ์ วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 
-  กรณีศึกษา 
-  การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
-  วัดผลจากการประเมินการนำเสนอรายงานการศึกษาด้วยตนเองในภาพรวม พร้อมข้อคิดเห็นที่ได้รับ 
-  การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
- รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน 
- สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 
4.2.2   กำหนดปฎิทินเวลานำเสนอ 
4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ Power point ของผู้สอนสรุป เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม 
4.2.4  ประเมินตนเอง ประเมินผู้อื่น ตามแบบสอบถามที่ผู้สอนกำหนด พร้อมนำข้อบกพร่องมาปรับแก้  4.2.5  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา 
4.3.1  ให้เพื่อนนักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ 
4.3.2  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ 
4.3.3  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
4.3.4  แบบฝึกหัด
5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซค์ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์ เทปเสียง, โทรทัศน์     
5.2.2   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point  และ/หรือ clips
5.3.1   ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน        
5.3.2   จากการใช้ Internet สืบค้นข้อมูล 
5.3.3   จากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย เทคนิคการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธฺระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,2.1,3.2 ศึกษากรณีตัวอย่างเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 1 - 2 15%
2 2.1,4.1 ฝึกปฏิบัติมารยาทไทย 6-8 15%
3 1.3,2.1,3.2 ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาสังคมและการนำเสนอปัญหาสังคมไทย 10-12 10%
4 2.1,3.2,4.1 ศึกษากรณีศึกษาพฤติกรรมสังคมสมัยใหม่และนำเสนอพฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ 13-14 10%
5 2.1,4.1,5.1 นำเสนอกรณีศึกษาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 15 20%
6 1.3,2.1,3.2,5.1 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 16 20%
7 1.3,4.1 พฤติกรรมในชั้นเรียน จิตพิสัย การมีส่วนร่วมอภิปราย ตลอดภาคการศึกษา 10%
พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ. ศิลปะการดำเนินชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ , 2553.
พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ ศิลปะการดำเนินชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ, 2553.
เว็บไซค์ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  Clips จาก You Tube, วีดิทัศน์, โทรทัศน์
การประเมินผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษา 
1.1  นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินการนำเสนอ 
1.2  นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
3.1 การปรับปรุงเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่ทำการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจสอบผลงานของนักศึกษาโดย  อาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 ปรับปรุงวิธี แนวทางการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจและประสิทธิภาพของนักศึกษา