สัมมนาคหกรรมศาสตร์

Seminar in Home Economics

1.รู้รูปแบบการจัดสัมมนา
2.เข้าใจขั้นตอนการจัดสัมมนา
3.สามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ทันสมัยในสาขาวิชาเอกได้
4.สามารถนำเสนอและอภิปรายข้อมูลใหม่ ๆได้
5.เห็นความสำคัญของการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับสาขาวิชาเอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
  
ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบ และขั้นตอนการจัดสัมมนา ค้นคว้าเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก การนำเสนอการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หาแนวทางในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล  มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนเอง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถเลือกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพได้

                             7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก เช่น การใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหาร

 อภิปรายกลุ่ม

1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเลือกประเภทของวัสดุตกแต่ง
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลจากงานปฏิบัติที่มอบหมาย
 
                   รู้รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา เข้าใจวีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย เข้าใจวิธีการนำเสนอและอภิปรายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
บรรยาย  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ  การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยใช้กรณีศึกษา และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล 
2.3.2   ประเมินจากการอภิปราย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลใหม่ๆ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และการนำเสนอรายงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3.1   วัดผลจากการนำเสนอรายงาน การอภิปราย
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ                                                                                                                                                                                 4.2.2   มอบหมายงานรายรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงานและอภิปราย
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2   ประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบัติ    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิคราะห์ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2
1 24059410 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการฝึกปฏิบัติ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 70%
2 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
สุพรรัตน์  วัชระนฤมล  สัมมนาคหกรรมศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก,2554
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับงานในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะที่นักศึกษานำเสนอระหว่างรายงาน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอบ
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ