กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

Law for Accounting Profession

ศึกษากฏหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฏบการหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคลพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลัก การกำกับควบคุมและกฏหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีเช่น
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี เป็นต้น
เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านโซเชียล
ศึกษฏหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  กฏหมายธุรกิจ ภาษี กฏหมายทรัะพย์สินทางปัญญา กฏหมายประมวลรัษฏากร  กฏหมายเกี่ยวด้านนิติบุคคล พระราชบัญบการเญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับควบคุมและกฏหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีเช่น พระราชบัญญัติการบัญชี
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีเป็นต้น
 
6 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษา ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีวิตินัย กฏระเบียบมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึก พฤติกรรมมีคุณธรรม
กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกายการส่งงาน จรรยาบรรณของนักบัญชีพร้งอมยกตัวอย่า
ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษาให้คะแนน 10 เปอร์เซนต์ สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน แบบฝึกหัดงานที่มอบหมาย ประเมินจากผลการสอบ
ให้เข้าใจกฏหมายหมายเกี่ยวกับชีพบัญชี
ุ้ มีความรู้เข้าใจแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีการทางบัญชี ประยุกต์งานวิจัยด้านกฏหมายเทคนิการปฏิบัติงานด้านบัญชี
การบรรยายแล ปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด กรณีศึกมษา งานวิจัยแต่ละกลุ่ม ถาม ตอบในชั้นเรียน
ทำแบบฝึกหัด  กรณีศึกษา งานที่มอบหมายให้ทำ  ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
สามมารถสืบค้น ประมวลข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การประยุกต์ สร้างสรรค์ ตัดสินใจ อภิปรายนำเสนอร
มอบหมายงานกลุ่มติดตามประเมินผลสรุปรายงานผลถูกต้องครบถ้วน
ทำแบบฝึกหัดอภิปรายโจทย์ปัญหาด้านกฏหมายเนื้อหาที่เรียน
ผลงานกลุ่ม การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
สามารถปฏิบัติรับผิดชอบมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลื้อด้านกฏหมายอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายกลุ่มกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม
ประเมินกรณีผลงานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ประเมินตนเองในกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
ทักษะัในตัวเลขงานวิจัย การพูด การเขียน สร้างสรรค์ รูปแบบนำเสนอ
จัดกลุ่มกรณี
กรณีศึกษา
วิเคราะห์กฏหมาย
ในห้องเรียน
การนำเสนอกลุ่มในชั้นเรียน
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การปฏิบัติงานวิจัย
ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา
แบบฝึกหัด
อภิปรายแต่ละกลุ่ม
ทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา คุณธรรม ทักษะ เทคโนโลยี
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ทฤษฏี องค์ความรู้
1 BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล