การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Teaching English for International Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพในงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นําความรู้ใน รายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ฝึกการสอน การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
Study and practice English teaching methods and content knowledge gained from various subjects, to create lesson plan, teach English lessons, to deal with potential problems in class, and to employ assessment and evaluation
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสานึกในการที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาและมีจรรยาบรรณในความเป็นครู
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ใช้แรงเสริมเพื่อให้กาลังใจนักศึกษาในการมีวินัยในการส่งงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้และสื่อการสอนเพื่อนามาฝึกปฏิบัติ และมีจิตแห่งความเป็นครูที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง
1.2.2 ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียน การท่องหนังสือและหมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา
1.3.2 การเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้
1.3.3 ความเพียรพยายามในการฝึกปฏิบัติ
1.3.4 รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร (Communicative Approach)
2.1.2 ความสามารถในการเลือกสื่อการสอนและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
2.1.3 ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน
2.1.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
2.1.5 ความสามารถในการประเมินผลผู้เรียน
2.2.1 บรรยายให้ความรู้
2.2.2 สาธิตการสอนในสถานการณ์ต่างๆ
2.2.3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด
2.3.1 สังเกตุการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
2.3.2 การทดสอบการกลางภาคและปลายภาค
2.3.3 การนำเสนอผลการฝึกสอน
3.1.1 การประยุกต์ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติและฝึกสอน
3.1.2 การจัดการและแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3.2.2 ใช้สถานการณ์จาลอง
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด
3.2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3.3.1 สังเกตุการแสดงความคิดเห็นและการแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
3.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทางานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและสำเร็จตามกำหนดเวลา
จัดให้นักศึกษาได้ทาการฝึกสอนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทางานและรับผิดชอบร่วมกัน
4.3.1 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานร่วมกัน
4.3.2 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า การฝึกสอนและนำเสนอผลการฝึกสอนได้อย่างเหมาะสม
5.2.1 การบรรยาย
5.2.2 สาธิตการสื่อสารในชั้นเรียน
5.2.3 สาธิตการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการฝึกสอน
5.2.4 มอบหมายงานนาเสนอผลการฝึกสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.1 สังเกตจากการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
5.3.2 สังเกตจากผลการค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
6.2.2 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
6.3.1 ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
6.3.2 การนำเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ใช้แรงเสริมเพื่อให้กาลังใจนักศึกษาในการมีวินัยในการส่งงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้และสื่อการสอนเพื่อนามาฝึกปฏิบัติ และมีจิตแห่งความเป็นครูที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง 2 ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียน การท่องหนังสือและหมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ 1 บรรยายให้ความรู้ 2 สาธิตการสอนในสถานการณ์ต่างๆ 3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด 1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ใช้สถานการณ์จำลอง 3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดให้นักศึกษาได้ทาการฝึกสอนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่่อฝึกทำงานและรับผิดชอบร่วมกัน 1 การบรรยาย 2 สาธิตการสื่อสารในชั้นเรียน 3 สาธิตการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการฝึกสอน 4 มอบหมายงานนาเสนอผลการฝึกสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1 BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา สอบกลางภาค 9 20%
2 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา สอบปลายภาค 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะพิสัย การทดสอบภาคปฏิบัติการสอน 10 - 15 40%
4 คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะพิสัย งานที่มอบหมายเพื่อค้นคว้าและการวิเคราะห์ Task 1 - 5 3-7 10%
5 จิตพิสัย ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน การแต่งกายถูกระเบียบ ตลอดภาคเรียน 10%
เอกสารประกอบการสอน “การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล”
เอกสารอ้างอิง
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.ป.).สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/236890
การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.ป.). สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/238032
3.1 เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และอ้างอิง
3.2 ตัวอย่างแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้สอนในสถานศึกษา
3.3 เว็บไซด์สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทาโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการทดสอบ
2.2 ผลการฝึกปฏิบัติและฝึกสอนของนักศึกษา
2.3 ผลการนาเสนอการฝึกสอนของนักศึกษา
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 จัดปรับเนื้อหาบทเรียนให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับและพื้นฐานของนักศึกษา
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจสอบแผนการสอน เนื้อหารายวิชา วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์