ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

History of Art and Design

1.เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
2.เพื่อให้นักศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ การวิวัฒนาการงานทางด้านศิลปะและการออกแบบในยุคสมัยต่างๆ 
3.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะการออกแบบและมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะและการออกแบบ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบอุตสาหกรรมและสามารถทำการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบได้
ศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ เอกลักษณ์ของศิลปะแต่ละยุคสมัยรวมถึงอิทธิพลทางศิลปะ ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคต้น การออกแบบยุคกลาง งานออกแบบยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรม งานออกแบบยุคปฎิรูปงานศิลปะและงานฝีมือ และงานออกแบบสมัยใหม่ สไตล์ในงานออกแบบ นักออกแบบ และงานออกแบบข้ามวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำวิชา ได้จัดเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการและความเหมาะสม ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล
ประเมินผลการเสนองานชิ้นงานที่ดำเนินการจัดทำ
มีความรู้ความเข้าใจในงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในแต่ละยุคสมัยต่างๆ
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
บรรยายทฤษฎี และการมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา
สอบกลางภาคและปลายภาค
วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง
ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานการออกแบบ
ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
พัฒนาทักษะทางการสืบค้นข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ต
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 18 20 % , 20%
2 ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
    การออกแบบอุตสาหกรรม 
    ประวัติศาสตร์ศิลป์
    การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
     แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้
     จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
     ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา
     การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา
     จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี