วิทยานิพนธ์

Thesis

นักศึกษาสามารถค้นคว้าและประมวลความรู้จากข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรได้ นักศึกษาสามารถสืบผลงานวิชาการที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในดำเนินงานทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลงานทดลองทางสถิติให้เป็นระบบได้ นักศึกษาสามารถเรียบเรียงและเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและและการเขียนเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถสรุปและนำเสนอแบบปากเปล่าในหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 การปรับปรุงรายเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดของวิชา       ด้านความรู้  ความเข้าใจ ให้ได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องได้และสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองในหัวข้อวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรในสาขาวิชาที่สนใจศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แปลผลและวิจารณ์ผล สังเคราะห์และจัดทำรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
Conducting the experimental of academic topic in agricultural technology. Compilation and systematic data analysis. Interpretation and discussion, synthesis and writing of scientific repor
2 ชั่วโมง
 
™  1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
˜1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
™1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
™1.5 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
™ 1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.  ใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  ในชั้นเรียน
2. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการนัดหมายและการส่งรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิทยานิพนธ์
2. ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชาเดียวกัน
3. นักศึกษาประเมินตน
˜  2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
˜  2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
š  2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
š 2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1.ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา  และสื่อสารสนเทศเปรียบเทียบวิธีการวิจัยที่ได้ผลผลิตและวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า พร้อมตอบข้อซักถามได้
1. ความก้าวหน้าของรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. การนำเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ทางวิชาการที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา
 
˜ 3.1มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
š 3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ในเรื่องที่สืบค้นมานำเสนอในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา    
1. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
2. ความก้าวหน้าในการจัดทำรูปเล่มรายงานวิทยานิพนธ์
3. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
  ˜ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
 š  4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
  ˜ 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
  ˜ 4.4  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
  š 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบวิทยานิพนธ์ นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจศึกษา และการประเมินผลการนำเสนองานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการถามตอบและมีการให้ข้
1. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  หรือเล่มวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์
2. ผลคะแนนประเมินการนำเสนองานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
š  5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ˜ 5.2 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือโครงวิทยานิพนธ์
 ˜5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
  ˜  5.4  สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  ประเมินข้อมูลผลงานวิจัยจากเอกสารวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ มาประกอบการเขียนรายละเอียดในวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
2.  การสอนเชิงวิชาการในการนำเสนอผลงานค้นคว้าวิทยานิพนธ์ในรูปของการนำเสนอแบบปากเปล่าด้วยสื่อต่างๆ   และการเขียนบทความวิชาการในรูปของรายงานหรือบทความในวารสารวิชาการที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. การนำเสนอรายงานวิทยานิพนธ์โดยวิธีการสอบแบบปากเปล่าและรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อ
ทักษะในการในวิเคราะห์ ผลข้อมูล รวบรวมและเรียบเรียน เขียน รายงานวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเข้าใจได้อย่าแท้จริง
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอรายงานวิทยานิพนธ์เชิงวิชาการแบบปากเปล่
เล่มรายงานวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 5 6 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 MSCGT601 วิทยานิพนธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 3 และ 5 การสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิเคราะห์ข้อมูล การส่งผลงานการเขียนรายงานผลวิทยานิพนธ์ ตรงเวลา 1 - 17 20 %
2 2, 3, 4 และ 5 การวัดทักษะการปฏิบัติงานค้นคว้าสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น และการประมวลผลข้อมูลจากบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมั 3-6 30%
3 4 และ 5 การวัดผลงานเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล 7-14 25%
4 4 และ 5 การวัดผลงานเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล 7-14 25 %
1. สุนทร โครตบรรเทา. 2559. หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย".
    สำนักพิมพ์ ปัญญาชน. 352 น.
1. CABI : http://www.cabi-publishing.org/AtoZ.asp?Category=Journals เป็น
               ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

AO : http://wwwlib.umi.com/dissertations/search เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ

          บทคัดย่อด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Thai Patents : http://www.ipic.moc.go.th/ เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นให้ข้อมูลบรรณานุกรม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย : http://www.nstda.or.th/grants/ เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
1. TIAC Reference Databases (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_db_od.html)                 2. Document Delivery Service (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_odall. html) 3. Library Catalog (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/library-catalog_eng1.html) 4.Journals : Thai and English (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_e-journal.htm) 5. Thai Theses Database (เว็บไซต์คือ http://thesis.tiac.or.th) 6.  ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย (เว็บไซต์คือ http://www.thairesearch.in.th) Seminar and Training (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/seminar-training1_eng.html) Service Hours (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/contact-tiac1_service%20hours.html) ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัลhttp://www.tiac.or.th/darchive/danstda_main.html)
 
    1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติการ
    1.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
    2.1 ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้นักศึกษา
    2.2 ผลการเรียนและความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลของนักศึกษา
3.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นทีมร่วมสอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ อาจารย์ประจำหลักสูตร  มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
5.1 ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
   5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป