คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม

Computer Presentation for Industrial Design

- เข้าใจหลักการ และทฤษฎีในการนำเสนองานออกแบบ
 - ฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ และทฤษฎีในการนำเสนองานออกแบบ
- เพื่อฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ในการผลิตเครื่องเรือนได้
ฝึกปฏิบัตินำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักการนำเสนองานออกแบบและหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อและเวปไซต์ เพื่อการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการนอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลา  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                       6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 ึ                     7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายหน้าชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง

              2 อภิปรายกลุ่ม
              3 กำหนดให้นักศึกษาสร้างโมเดล
1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2   มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3   ประเมินผลการวิเคราะห์รายบุคคล
4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถปฏิบัติงานได้จริง รู้จักวิธีการเขียนและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการนำเสนอผลงานที่ดีและมีความน่าสนใจอีกทั้งสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นๆ ได้ 
 บรรยาย สาธิตตัวอย่าง และมอบหมายให้สร้างชิ้นงานในคาบนั้นๆ
1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2   ประเมินจากงานประจำคาบเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
1   การมอบให้นักศึกษาทำโปรเจคพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
2   อภิปรายกลุ่ม
3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องงานออกแบบ
2  ทำรายงานกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน
3  ให้นักศึกษาจัดกลุ่มหาหัวข้อเพื่องานออกแบบ
1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5   ทักษะการใช้ปฏิบัติงานในการออกแบบ
6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการนำเสนอ
1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2   นำเสนอโดยรูปแบบและผลงาน
ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออกในการทำเสนอผลงาน และผลงานในชั้นเรียน
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ทำตามแบบในใบงาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID125 คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา 8,17 เก็บคะแนน70% สอบ30%
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง / BetterPitch
 "เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ" เล่มนี้ ประกอบด้วยคำแนะนำที่ครบถ้วน เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวนำเสนอซึ่งจะทำให้ผู้ฟังประทับใจ วิธีการเสริมสร้างความมั่นใจ และทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ฟังได้มากขึ้น รวมไปถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างดี ในกรณีที่สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนการที่คุณวางไว้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักขาย นักการตลาด ผู้นำองค์กร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณคิด และสื่อออกไปอย่างตรงประเด็นด้วยความมั่นใจ ทั้งยังทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณคาดหมายไว้ทุกประการ
ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมตัวนำเสนอ พร้อมวิธีการเสริมสร้างความมั่นใจ

 
      - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน
     - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
     - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน
     - ผลการเรียนของนักศึกษา
    - การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ
    - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    - กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้
    - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด
    - การประกวดผลงาน
    - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานบริษัทและโรงงานเครื่องเรือน
    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
    - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน