ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ

Wood and Metal Workshop

            - เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และฝึกการใช้เครื่องมือ
          - ฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
          - นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และฝึกการใช้เครื่องมือในการทำเครื่องเรือน
- เพื่อฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ในการผลิตเครื่องเรือนได้
ฝึกปฏิบัติ ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร การบำรุงรักษา กฎระเบียบการปฏิบัติงานในโรงาน การทำต้ยแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และกรรมวิธีการผลิตจากวัสดุประเภทไม้และโลหะ
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการนอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลา  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                        6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายหน้าชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง

              2. อภิปรายกลุ่ม
              3. กำหนดให้นักศึกษาสร้างโมเดล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์รายบุคคล
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถปฏิบัติงานได้จริง รู้จักวิธีการเขียนและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการนำเสนอผลงานที่ดีและมีความน่าสนใจอีกทั้งสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นๆ ได้ 
บรรยาย สาธิตตัวอย่าง และมอบหมายให้สร้างชิ้นงานในคาบนั้นๆ
1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2   ประเมินจากงานประจำคาบเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
1   การมอบให้นักศึกษาทำโปรเจคพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
2   อภิปรายกลุ่ม
3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องงานออกแบบ
2  ทำรายงานกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน
3  ให้นักศึกษาจัดกลุ่มหาหัวข้อเพื่องานออกแบบ
1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5   ทักษะการใช้ปฏิบัติงานในการออกแบบ
6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการนำเสนอ
1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2   นำเสนอโดยรูปแบบและผลงาน
ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออกในการทำเสนอผลงาน และผลงานในชั้นเรียน
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ทำนามแบบในใบงาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID106 ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา 8,17 เก็บคะแนน70% สอบ30%
เทคนิคงานไม้ /รศ. ประณต กุลประสูตร
เทคนิคการบัดกรีและเชื่อมโลหะ /กฤษณ์ อินทรนนท์
- การเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า - การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย - ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ - การวางแผน - ความปลอดภัย - เครื่องมือวัดระยะและร่างแบบ - เครื่องมือตัด - เครื่องมือไสและตกแต่งไม้ - เครื่องมือเจาะและคว้านไม้ - เครื่องมืออัด-จับและยึดตรึงไม้ - วัสดุยึดตรึงไม้
“เทคนิคงานไม้” ด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความทันสมัย   ทั้งเรื่องของไม้ป่า   ไม้ในประเทศไทย   ไม้แปรรูป   ผลิตภัณฑ์จากไม้   โครงสร้างอาคารไม้   การวางแผนการทำงานและวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับงานไม้   พร้อมขั้นตอนวิธีการใช้ในแต่ละเครื่องมือโดยละเอียด
      - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน
     - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
     - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน
     - ผลการเรียนของนักศึกษา
    - การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ
    - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    - กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้
    - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด
    - การประกวดผลงาน
    - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานบริษัทและโรงงานเครื่องเรือน
    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
    - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน