วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

Research in Food Business and Nutrition

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
1.3 เพื่อให้นักศึกษารู้ขั้นตอนการจัดทำรายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัย เพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อการทำงานได้ในอนาคต
 
เนื่องจากมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเฉพาะทางสถิติ
ศึกษาหลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3.1 วันพุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  โทร 083 5564163
3.2  e-mail; wanvimon.pumpho@gmail.com เวลา 20.00 - 22.00 น. ทุกวัน
šมีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
šมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
˜เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- การสอนใช้การสอนแบบสื่อสองทาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือคำตอบ หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในโอกาสต่าง ๆ
- สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียนโดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสื่อต่าง ๆที่กำลังเป็นที่สนใจ โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเอง
- การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และความสนใจ
- ประเมิณผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงเวลาที่กำหนด
˜มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
š สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง บรรยายควบคู่กับการปฏิบัติการ อภิปราย สอบถาม สรุปผลงานปฏิบัติการและโครงงาน  โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าจากให้นำเสนองานสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
-การสอบกลางภาค และการสอบ    ปลายภาค
-การค้นคว้าและการจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย การส่งรายงาน
-ประเมิณจากการนำเสนอผลการค้นคว้า
˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
šมีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
-ให้นักศึกษาฝึกคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
-สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อประกอบอาหาร
-สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา ประเมินจากการตอบปัญหา และการแสดงความความคิดเห็น
-การประเมินงานในภาคทฤษฏี และการนำเสนอผลงาน
˜มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
šมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
-มอบหมายงานกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยไม่ยึดติดกับเพื่อนที่สนิท
-กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน และหมุนเวียนความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการรับผิดชอบหน้าที่ที่หลายหลาย
-จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
-ผู้สอนประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
-ผู้สอนประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และขณะปฏิบัติงานกลุ่ม
˜มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
˜สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
˜สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
- ใช้สื่อและวิธีการสอนที่นาสนใจชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอ ขอมูลและ กระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการรวบรวม ค้นคว้าด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเน้นสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยีการสร้างงานให้เป็นระบบของศาสตร์-ศิลป์ มีการอ้างอิง
- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและทักษะการใช้ภาษาพูดจากการอภิปรายในชั้นเรียน
- ประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลและทักษะการใช้ภาษาเขียนจากรายงานปฏิบัติการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN114 วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 16 30 % 30 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา วิเคราะห์กรณีศึกษา เสนอผลงาน /วิเคราะห์ รายงานผลการศึกษาค้นคว้า /แบบทดสอบหลังเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 10%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 15,16
วรรณวิมล  พุ่มโพธิ์ (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชา วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :วี. อินเตอร์ พริ้นท์.
 
แบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แบบประเมินผลการเรียนการสอน ผลการเรียนของนักศึกษา สังเกตจากผู้บริหารระดับหลักสูตร และระดับคณะ
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกลุ่มผู้สอน
การสอบถามจากนักศึกษา การทวนสอบจากคะแนนสอบ การตรวจจากงานวิจัยที่เสร็จสิ้น
นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาสรุปเป็นข้อมูล และเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลนั้นมาประมวลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น