ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

Computer Security

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การควบคุมแบบต่าง ๆ และนโยบายด้านความปลอดภัย รูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ การเข้ารหัสและการถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ และการป้องกันการคุกคาม เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตะหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมและนโยบายด้านความปลอดภัย รูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเข้ารหัสและการถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ และการป้องกันการคุกคาม เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
          ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบมาตรฐานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ รูปแบบการโจมตีของผู้เจาะระบบความปลอดภัย การประเมินและจัดการความเสี่ยง การป้องกันระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัย รูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล การสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
- การทดสอบกลางภาคเรียน
- การทดสอบปลายภาคเรียน
- กิจกรรมค้นคว้ารายงาน
- กิจกรรมโครงงานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตะหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมและนโยบายด้านความปลอดภัย และรูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเข้ารหัสและการถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ และการป้องกันการคุกคาม
บรรยาย / ปฏิบัติ (ห้องปฏิบัติการ)
การเข้าร่วมกิจกรรม การทดสอบ กลางภาค / ปลายภาค รายงานจากการค้นคว้า รายงานจากโครงงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น
บรรยาย/ปฏิบัติ (ห้องปฏิบัติการ)
การทดสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน กิจกรรมค้นคว้ารายงาน กิจกรรมโครงงานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมกลุ่มเรียน
ให้กิจกรรมกลุ่ม ในการทำงานร่วมกัน
ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม โดยประเมินผลการทำงานเป็นรายบุคคล
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
- นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
- ตรวจผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ทักษะคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.
1 12032203 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1,3.3.1 สอบกลางภาคเรียน 8 30%
2 2.3.2,3.3.2,4.3.2,5.3.1,5.3.2 วิเคราะห์นำเสนองานกลุ่ม ตลอดภาคเรียน 30%
3 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
4 2.3.1,3.3.1 สอบปลายภาค 16 30%
เจาะระบบNetwork 2ndEdition.จตุชัย แพงจันทร์,อนุโชต วุฒิพรพงษ์. นนทบุรี:ไอดีซี,2551
Computer & Network Security: ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:บจ.โปรวิชั่น, 2547.
แบบสอบถาม, แบบประเมิน
- สอบถามความเข้าในระหว่างการเรียนการสอน
- ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ทบทวนร่วมกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกัน
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การสอบสัมภาษณ์
- รายงานโครงงาน
- ทบทวนและปรับปรุง เนื้อหา หลักโดยภาพรวม 1 ครั้งก่อนทำการเรียนการสอน