วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2

Master Thesis 2

นักศึกษาดาเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน
27 ชั่วโมงต่อสัปดา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทำวิทยานิพนธ์ การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) หรือ Ip (Postgraduate Thesis in-progress) วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างดาเนินการ 17 100