การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management

1.1. รู้ความหมาย ความเป็นมา แนวความคิด และหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2. รู้และเข้าใจการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
1.3. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศบุคลากร
1.4. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
1.5. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หลักการ รูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
1.6. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
1.7. รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
     เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     ศึกษาถึงความหมายและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแนห่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน จริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษาทางวิชาการ
1.1.1. มีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.1.3. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังค้บต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1. ยกตัวอย่างสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การคัดเลือกบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าจะส่งกระทบต่อองค์กรและสังคมส่วนรวมอย่างไร
1.2.2. กำหนดให้นักศึกษาส่งงานหรือรายงานที่มอบหมาย และเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
1.2.3. กำหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการทำงานหรือจัดทำรายงานทุกครั้ง และไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
1.3.1. ประเมินผลจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีหรือไม่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.3.2. ประเมินผลจากผลงานและรายงานของนักศึกษา
1.3.3. ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
 
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมราะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.2.1. บรรยายเชิงอภิปราย บรรยายเชิงปฏิบัติการ บรรยายแบบตั้งคำถาม และอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ 
2.2.2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง 
2.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานขององค์การธุรกิจและภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.2.4. ทำแบบฝึกหัด
2.3.1. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
2.3.2. ประเมินผลจากผลงาน รายงานที่มอบหมาย
2.3.3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
2.3.3. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด
 
3.1.1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.1.2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.1.4. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2.1 มอบหมายให้แบ่งกลุ่มทำรายงานโดยค้นคว้าเพิ่มเติมเนื้อหาที่กำหนด
3.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนตามที่กำหนด จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง
3.2.3. อภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์
3.3.1. ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย
3.3.2. ประเมินผลจากผลงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ
3.3.3. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.1.1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2. มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1. มอบหมายให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยสลับกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ร่วมทีมงาน
4.2.2. สอนแบบอภิปรายโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย และยอมรับความแตกต่างทางความคิด
4.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และศึกษางานวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม
4.3.1. ประเมินผลจากผลงานของทีมงาน
4.3.2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและภายในทีมงาน
4.3.3. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.1.3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้ยอ่างมีประสิทธิภาพ
5.1.6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1. มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ
5.2.2. มอบหมายให้นำเสนอรายงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.2.3. ทำแบบฝึกหัดและจัดทำรายงาน
5.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสารสนเทศ 
5.3.1. ประเมินผลจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติ
5.3.2. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน
5.3.3. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและรายงาน
5.3.4. ประเมินผลจากผลงานที่ค้นคว้าเพิ่มเติม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมและจริย.ธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.3.1. ประเมินผลจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีหรือไม่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.3.2. ประเมินผลจากผลงานและรายงานของนักศึกษา 1.3.3. ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 2.2.1. บรรยายเชิงอภิปราย บรรยายเชิงปฏิบัติการ บรรยายแบบตั้งคำถาม และอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ 2.2.2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง 2.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานขององค์การธุรกิจและภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำแบบฝึกหัด 3.2.1 มอบหมายให้แบ่งกลุ่มทำรายงานโดยค้นคว้าเพิ่มเติมเนื้อหาที่กำหนด 3.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนตามที่กำหนด จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง 3.2.3. อภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ 4.2.1. มอบหมายให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยสลับกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ร่วมทีมงาน 4.2.2. สอนแบบอภิปรายโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย และยอมรับความแตกต่างทางความคิด 4.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และศึกษางานวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม 5.2.1. มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ 5.2.2. มอบหมายให้นำเสนอรายงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 5.2.3. ทำแบบฝึกหัดและจัดทำรายงาน 5.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสารสนเทศ
1 BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 1. ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหาร 2. ประเมินผลจากการส่งงาน รายงาน และการเข้าชั้นเรียน 3. ประเมินจากงานและรายงานที่มอบหมาย 2. ตลอดภาคเรียน ร้อยละ 10
2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 8 และ 17 ร้อยละ 70
3 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 1. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 2. ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมายให้ทำเป็นงานกลุ่ม 3. ประเมินผลจากการนำเสนองานและรายงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา ร้อบละ 20
นงนุช วงษ์สุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์. 2553.
อำนวย แสงสว่าง. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ จำกัด. 2544.
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด (มหาชน). 2545.
อุทัย หิรัญโต. หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2531.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2545.
อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชณุกร. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด (มหาชน).         2552.
ไม่มี
เว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหัวข้อในรายวิชาที่กำหนด
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และการประกันสังคม
1.1. แบบประเมินผู้สอน
1.2. สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.1. การสังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับค่าคะแนนจากการเรียนของนักศึกษาและการนำเสนอรายงาน พบว่า ควรให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
     ระหว่างกระบวนการสอบรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา และการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
     ภายหลังการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา โดยการทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ งานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4