กลศาสตร์ของแข็ง

Solid Machanics

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน และความเค้นผสม
ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน และความเค้นผสม
2
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
บรรยาย และสาธิต
สอบ กลางภาค / ปลายภาค /งานมอบหมาย
 
เข้าใจธรรมชาติ ของ และสามารถคำนวณหาค่า ความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน และความเค้นผสม  แก้ไข
บรรยาย สาธิต 
 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
งานมอบหมาย
คำนวณหาความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน และความเค้นผสม  
บรรยาย สาธิตการคำนวณ
สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
สามารถคำนวนณหาความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน และความเค้นผสม  แก้ไขหา
บรรยาย สาธิต ตัวอย่างของจริง
สอบกลางภาค ปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.    Egor P. Popov  “Engineering Mechanics of Solids”  Copyright 1990 by Prentice Hall.  Inc. 2.    Ferdinand L. Singer and Andrew Pytel  “Strength of Materials”  Third Edition Copyright 1980 By Ferdinad L. Singer and Andrew Pytel. 3.    Ferdinand P. Beer and E. Russell Johnston, Jr. “Mechanics of Materials”  Second Edition Copyright 1992 By McGraw – Hill Inc. 4.    George R. Buchanan  “Mechanics of Materials”  Copyright 1988 by Holt, Rinehart and Winston, Inc. 5.    Gerald Wempner  “Mechanics of Solids” Copyright 195 by PWS Publishing Company. 6.    J.L.Meriam and L.G.Kraige “Engineering Mechanics (Statics)” Third Edition Copyright 193 by John Wiley & Son, Inc. 7.    Leonard Spiegel, P.E. and George F. Limbrunner, P.E.  “Applied Strength of Materials” Copyright 1994 by Macmillan College Publighing Company. 8.    R.C. Hibbeller  “Mechanics of Materials”  Second - Edition Copyright 1994 by Russell C. Hibbeler Macmillan College Publishing Company., New York. USA. 9.    R.C. Hibbeller  “Engineering Mechanics (Statics)” Sixth Edition Copyright 1992 by R.C. Hibbeller. 10.    T.J. Lardner., R.R. Archer  “Mechanics of Solids An Introduction” Copyright 1994 by McGraw – Hill, Inc. 11.    William B. Bickford “Mechanics of Solids,  Concept and Application ” Copyright 1994 by Richard D. Irwin, Inc  
สอบย่อย ในแต่ละครั้งการสอน