ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

History of Interior Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแบบสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์  เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในสามารถจำแนกลักษณะเฉพาะรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง  วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง  และลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมภายในตะวันตก และตะวันออกแต่ละสมัย  รวมทั้งเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
เพื่อให้เกิดความทันสมัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง ได้อย่างกว้างขวาง
ศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์ ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายใน รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง  วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง และลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมภายใน
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนในชั่วโมงแรก   -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่างมีคุณธรรม
1.2.1 อบรม นศ.เพื่อให้ตระหนักถึงความมีวินัย ขยัน  อดทนและตรงต่อเวลา  1.2.2 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน พฤติกรรมการพัฒนาทางด้านความมีวินัย ขยัน อดทน รับผิดชอบในการทบทวนบทเรียน พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การดูแลห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.1   บรรยาย  อภิปราย  จำลองสถานการณ์  สอบถามเพื่อทบทวนความรู้  2.2.2   มอบหมายงานกลุ่ม  2.2.3   สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1    สอบเก็บคะแนนรายสัปดาห์ ด้วยข้อสอบวัดความรู้  ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏี  2.3.2    ผลงานที่มอบหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี  2.3.3    การอภิปรายในชั้นเรียน และ การนำเสนอผลงาน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
3.1.1   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1    บรรยายโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  3.2.2    อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาปัญญา  3.2.3    มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ร่วมกัน
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค       โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล  3.3.2   ผลงานที่นำเสนอมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง
- จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่มเกี่ยวกบเนื้อหาที่เรียนโดยให้กลุ่มเป็นผู้กําหนดหัวข้อศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมนตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
- ผลงานกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คูณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน พฤติกรรมการพัฒนาทางด้านความมีวินัย ขยัน อดทน รับ ผิดชอบในการทบทวนบทเรียน พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การดูแลห้องเรียน และ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 สอบเก็บคะแนนรายสัปดาห์ ด้วยข้อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏี ผลงานที่มอบหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี การอภิปรายในชั้นเรียน และ การนำเสนอผลงาน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี 10-16 1-7 15% 10%
3 3.3.1 3.3.2 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผลงานที่นำเสนอมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 9 18 35% 30%
-Mary Jo Weale,Environtal interior.Macmillan Publishing. Co.Inc.1982    -Sembach:Leuthauser:Gossel,Furniture Design.Tachen.1991    - Phyllis Bennett Oates,The Story Of Western Furniture.The Herbert Press    -Winand Klassen,History of Western Architecture.San Carlos Publications.1990    - Mary Gilliatt,Period Style.Little brown and company.1990    -Bauhaus Archive ,Magdalena Droste,Bauhaus1919-1933.Benedikt Taschen.1993    -John F. Pile, History of Interior Design, Laurence King, 4th edition.2013    -Michael Fazio, World history of Architecture, Laurence King, 3rd edition.2013
 History of Interior Architecture
http://www.furniturestyles.  http://www.galerieversailles.com     http://www.artsz.org  http://www.adriennechinn.co.uk