ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Laboratory

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการ ติดตั้งและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการแก้ปัญหาพื้นฐานในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย และนำความรู้ ความเข้าใจในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ปฏิบัติการทดลองหรือออกแบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั้งใช้สายและไร้สาย การใช้งานและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเชลล์สคริปต์ การติดตั้งและคอมไพล์ซอฟต์แวร์บนยูนิกส์
3 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในดูแล จัดการเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์   เช่น การลักลอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้าใช้เครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต  การป้องกันตนเอง
2. อภิปรายกลุ่ม
3. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายซึ่งทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อให้บริการในระบบเครือข่าย ปรับแต่งติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในเครื่องแม่ข่ายให้บริการ ติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายและแบบไร้สาย และ ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
บรรยาย  อภิปราย สาธิตการทำงานบนซอฟแวร์แบบจำลอง กำหนดทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และการจำลองสถานการณ์ด้วยซอฟแวร์แบบจำลอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการออกแบบและจำลองการทำงานของเครือข่ายด้วยซอฟแวร์แบบจำลองตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครือข่าย
1. การมอบให้นักศึกษาทำใบงานที่ต้องออกแบบซับเนต
2. สาธิตจากแบบจำลองในปัญหารูปแบบต่างๆ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการใช้เครือข่ายที่เหมาะสม
4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบแต่ละใบงาน ด้วยการลงมือสร้างแบบจำลอง เป็นรายบุคคล  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เครือข่าย
2. วัดผลจากการทำงานตามแบบจำลองเครือข่าย
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. จัดกลุ่มในการใบงานและวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี เครือข่าย หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
พัฒนาความสามารถทางด้านทักษะของนักศึกษา มีการคิด วิเตราะห์ และวางแผนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา และคอยให้คำแนะนำในกรณีที่นักศึกษาพบปัญหา
ประเมินผลจากงานที่นักศึกาาได้ลงมือทำ ทั้งในรูปแบบของงานเดี่ยว และงานกลุ่ม อีกทั้งดูถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจในการแก้ปัญหาของนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.5, 3.1, 3.4, 5.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบปฏิบัติกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปฏิบัติปลายภาค 5 9 12 17 10% 20% 10% 30%
2 4.6 ,5.3, 5.4 การส่งงานตามที่มอบหมายและการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2, 1.5, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
เทเนบาม อแนดรูว์.  Computer Networks คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก กรุงเทพ เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2542 สมชาย นำประเสริฐชัย  เปิดโลกยูนิกซ์ กรุงเทพ   ซีเอ็ดยูเคชั่น  2537 ภัทระ เกีตริเสวี สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์รฟเวอร์ด้วย Linux ซีเอ็ดยูเคชั่น 2542 Richard Blum, Linux Command Line and Shell Scripting Bible Wiley Publishing 2008
Fred HalSall  Data Communications,Computer Networks and OpenSystems 4th ed Addison-Wesley 1996 Geoff Haviland  Designing High Performance Campus Intranets with Multilayer Switching Cisco system 1998


William Stallings  Data and Computer Communications  3rd ed Macmillan New York 1991
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ