โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Project

  เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน แนะนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจ การค้นคว้าบทความ งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน แนะนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมกา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 32095497 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน แนะนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ Facebook
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ให้ความสำคัญในด้านวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องเหมาะสม
3   พิจารณาผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน แนะนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ งานวิจัย และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
.2  ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงาน
3  สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
3.1.1   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอ
3.1.3   มีความใฝ่หาความรู้
             3.2.1  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
               3.2.2   ฝึกการทำโครงงานในด้านการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
   3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำทฤษฏีมาใช้ให้เหมาะสม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   วัดผลการประเมินจากรายงานโครงการ  และการนำเสนอผลงาน
3.3.3   ผลงานของนักศึกษา
3.4.1   สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.4.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3.4.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
3.4.5   มีภาวะผู้นำ
4.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
4.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
4.3.1  สังเกตจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.4   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและการเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.3 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1   สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5   มีภาวะผู้นำ
6.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
6.2.3   ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
6.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
              6.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
6.3.1  สังเกตจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
6.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
6.3.3   การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
6.3.4   สังเกตจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
6.3.5   สังเกตจากการทำงานกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.5, 2.1 2.2, 2.4 3.1 - 3.4 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 1 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 2 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 3 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 4 2 4 10 12 5% 5% 5% 5%
2 4.6,5.3-5.4 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 3,4,5,6 นำเสนอต่อคณะกรรมการ 60%