ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ

Communicative English for Tourism Business and Hospitality

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในจดหมายโต้ตอบธุรกิจ ฝึกอ่านทำความเข้าใจและเขียนจดหมายโต้ตอบธุรกิจในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและงานบริการ ฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวและบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้คำศัพท์ สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในจดหมายโต้ตอบธุรกิจ ฝึกอ่านทำความเข้าใจและเขียนจดหมายโต้ตอบธุรกิจในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและงานบริการ ฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวและบริการที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
คำศัพท์ สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในจดหมายโต้ตอบธุรกิจ ฝึกอ่านทำความเข้าใจและเขียนจดหมายโต้ตอบธุรกิจในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและงานบริการ ฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวและบริการ
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ“ศรีของความเป็นมนุษย์
 1. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้นักศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในคุณค่าและศักดิ“ศรีของความเป็นมนุษย์รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ
1   การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักใน  คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2   การประเมินจากแบบทดสอบ
3   การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
4   การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม
1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4   สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
1   จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนี้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2   จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
1   การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค
2   รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ
3   ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4   ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3   มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
2   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา
3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
1   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นในสถาน
          ประกอบการ
2   การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ใขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ
3   การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
1   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นในสถานประกอบการ
2   การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ใขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ
3   การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
1   สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรม
          ต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและ
          ผู้ตาม
3   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการ
          อภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
4   มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และ
          ผู้เกี่ยวข้อง
1   การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
2   พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
3   พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
4   พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา
1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
          อย่างเหมาะสม
3   สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
          กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1   สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
          การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและ
          วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา
3   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์
          และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1   การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
2   ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3   พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2 3 4 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 13013005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1-4 Unit 5-8 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 17 30% 30%
2 การส่งงานตามที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ การเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ การทำงานกลุ่ม ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
LiveABC Interactive Corporation
Tourism English
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้

นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง  การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
2.2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจเนื้อหา
2.4 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
3.1   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
3.2   สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3.3   สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและรายงานโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มี จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบาทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 การวางแผนการปรับปรุงการสอนและเนื้อหาวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
5.2   มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ๆ และตามความน่าสนใจ
5.3   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.4  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี