เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

Pre Co-operation Education and Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำงานในอนาคต
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 ความมีจิตสำนักสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
 1.2.1   ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1.2.2   สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมตามควรแก่โอกาส และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม
1.2.3   กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2.4   ฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3.1  การทดสอบความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.3.2   การเข้าเรียนตรงเวลา และการรักษาระเบียบวินัย
1.3.3   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้น
2.1.1   ความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในงาน และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
2.1.2   ความสามารถในการนำความรู้ทางภาษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
2.2.1   ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม
2.2.2   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
2.2.3   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
2.2.4   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
3.1.1   การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในงานสหกิจศึกษาหรือฝึกวิชาชีพ
3.1.2   การนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1   ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อมานำเสนอและถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน
3.2.2   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มี
4.1.1   มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4.1.2   ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3   ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
ยึดหลักการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based) ได้แก่
4.2.1   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) การวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) การจัดการข้อขัดแย้ง เป็นต้น
4.2.2   จัดให้นักศึกษาได้สลับสับเปลี่ยนกันรับบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในกิจกรรมกลุ่ม
4.2.3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาชีพ
4.3.1  ประเมินจากผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา
4.3.2   การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
4.3.3   ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมของตน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำเสนอข้อมูล
กำหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและฝึกปฏิบัติในสาขาวิฃา
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-6 การสอบกลางภาค paper-based/presentation 9 20%
2 หน่วยที่ 7-12 การสอบปลายภาค - paper-based/presentation 17 20%
3 หน่วยที่ 1-12 กิจกรรม / งานมอบหมาย / การปฏิบัติงานกลุ่ม / การpresent ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 คุณธรรมจริยธรรม จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1.   วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ. 2552. ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคมสหกิจศึกษาไทย.
2.   สมาคมสหกิจศึกษาไทย. 2552. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคมสหกิจศึกษาไทย.
3.   เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
          2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
        4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์