ประติมากรรม 5

Sculpture 5

1. รู้ลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย
2. เข้าใจกระบวนการ ค้นคว้า วิเคราะห์ รูปทรง เนื้อหา เทคนิคและ
จินตนาการตามแนวคิดเฉพาะตน
3. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ตามแนวความคิดเฉพาะตน
4. วางแผนการนำเสนอผลงานพร้อมโครงการประติมากรรมเฉพาะตน
5. เห็นคุณค่า, ทัศนคติความรับผิดชอบต่อผลงานประติมากรรม
สร้างสรรค์ตามแนวคิดเฉพาะตน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประติมากรรมร่วมสมัย เน้นในด้านการสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงานกำหนดโครงการประติมากรรมเฉพาะบุคคล มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รูปทรง เนื้อหา เทคนิค จินตนาการและการแสดงออกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปนิพนธ์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
เห็นคุณค่าผลงานประติมากรรม รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานของประติมากรสำคัญทั้งในและต่างประเทศ
1.2.2 แนะนำให้ศึกษาและพัฒนานำเอาข้อดีของประติมากรคนสำคัญมาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
1.2.3 ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน
นำผลงานของผู้อื่นมาศึกษาปรับปรุงต้องอ้างอิงถึงทุกครั้ง
พฤติกรรมการเข้าเรียน และลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา
1.3.2 ตั้งใจในการศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยความสนใจ
1.3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย
2.1.2 นักศึกษาสามารถสร้างผลงานประติมากรรมตามแนวความคิดเฉพาะตนได้
2.1.3 นักศึกษาได้พัฒนาแนวความคิด รูปแบบประติมากรรมร่วมสมัยของตนให้ก้าวหน้า
บรรยายบรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงาน ให้นักศึกษาร่างภาพผลงานเป็น 2 มิติ จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ นำผลงานที่ได้มาสร้างแบบร่าง 3 มิติ นักศึกษานำผลงานปรึกษาอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำวิธีการขยายผลงานพร้อมทั้งเทคนิค วัสดุ ที่จะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์
2.3.1 นักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลงานตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งเหตุผลและมีใบลาทุกครั้งมิฉะนั้นถือว่าขาดส่งผลงาน ขาดการประเมินผลถือว่าไม่ผ่านกระบวนวิชานี้
2.3.2 การให้คะแนนจะให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัมฤทธิ์ผลในผลงาน 70 คะแนน เอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรม 20 คะแนน พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
2.3.3 ก่อนการส่งผลงานทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องจัดเก็บพื้นที่ในการปฏิบัติงานของตนเองให้เรียบร้อย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่ตรวจและการประเมินผลงานในภาคการศึกษานั้นๆ
พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
บรรยายบรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงาน ให้นักศึกษาร่างภาพผลงานเป็น 2 มิติ จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ นำผลงานที่ได้มาสร้างแบบร่าง 3 มิติ นักศึกษานำผลงานปรึกษาอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำวิธีการขยายผลงานพร้อมทั้งเทคนิค วัสดุ ที่จะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์
2.3.1 นักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลงานตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งเหตุผลและมีใบลาทุกครั้งมิฉะนั้นถือว่าขาดส่งผลงาน ขาดการประเมินผลถือว่าไม่ผ่านกระบวนวิชานี้
2.3.2 การให้คะแนนจะให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัมฤทธิ์ผลในผลงาน 70 คะแนน เอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรม 20 คะแนน พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
2.3.3 ก่อนการส่งผลงานทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องจัดเก็บพื้นที่ในการปฏิบัติงานของตนเองให้เรียบร้อย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่ตรวจและการประเมินผลงานในภาคการศึกษานั้นๆ
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
.2.1 บรรยายกลวิธีการสร้างผลงานประติมากรรม ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและในประเทศ
4.1.2 นักศึกษาร่างภาพ 2 มิติ เพื่อหาแนวทางเฉพาะตน
4.1.3 นักศึกษานำภาพร่าง 2 มิติ ไปสร้างแบบร่าง 3 มิติ
4.1.4 แนะนำเรื่องของเทคนิคการสร้างผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับรูปทรงที่ร่างไว้
4.1.5 ประเมินผลงานทั้ง 3ชิ้นพร้อมทั้งวิจารณ์
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการฝึกการสร้างสรรค์ตามแนวคิดเฉพาะตน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนโครงงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำรา และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานเพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ค้นคว้านำมาจัดเป็นองค์ประกอบตามแนวคิดจินตนาการโดยถ่ายทอดลักษณะเหมือนจริงหรือสร้างสรรค์ตามแนวคิดเฉพาะตน
5.2.2 นำเสนอผลงานเป็นวัสดุตามความเหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากโครงงาน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-15 1 1-15 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 60%การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย การนำเสนอโครงงานภาคเอกสารการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 60% 20% 10% 10%
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ