ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Fundamental English 1

1.   เพื่อผลิตบุคลากร ซึ่งมีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสากล ในการประกอบอาชีพ       สาขาต่าง ๆ และเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป
2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย        เน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติ
3.   เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  เหมาะสมกับกาลเทศะ และ       สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.   เพื่อให้เกิดสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
5.   เพื่อให้ได้เรียนรู้ความรู้ความคิดที่แฝงอยู่ในศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีของเจ้าของภาษา       สามารถนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
1.   เพื่อผลิตบุคลากร ซึ่งมีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสากล ในการประกอบอาชีพ       สาขาต่าง ๆ และเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป
2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย        เน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติ
3.   เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  เหมาะสมกับกาลเทศะ และ       สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.   เพื่อให้เกิดสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
5.   เพื่อให้ได้เรียนรู้ความรู้ความคิดที่แฝงอยู่ในศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีของเจ้าของภาษา       สามารถนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา และการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด
 การอ่านการเขียน พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้กลวิธีการเรียน  ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
2 ชม. ต่อ สัปดาห์
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
Week Date Contents Classroom Management Materials 1 June 25 - 29, 2018 Course Introduction 1.Lecture
2.Group discussion Course Syllabus 2 July 2 - 6, 2018 Unit 1: New Millennium (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 3 July 9 - 13, 2018 Quiz and Review Unit 1 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 4 July 16 - 20, 2018 Unit 2: Culture Vulture (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 5 July 23 and 27, 2018 Quiz and Review Unit 2 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 6 July 30 and Aug 3, 2018 Unit 3: Tickets, Money, Passport! (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 7 Aug 6 - 10, 2018 Quiz and Review Unit 3 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 8 Aug 13 - 17, 2018 Review Unit 1- 3 before Midterm exam 9 Aug 20 - 24, 2018 Midterm Examination 10 Aug 27 - 31, 2018 Unit 4: It could happened to anyone (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 11 Sep 3 - 7, 2018 Quiz and Review Unit 4 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 12 Sep 10 - 14, 2018 Unit 5: Musical notes (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 13 Sep 17 - 21, 2018 Quiz and Review Unit 5 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 14 Sep 24 - 28, 2018 Unit 6: Living Spaces (Exercises) 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 15 Oct 1 - 5, 2018 Quiz and Review Unit 6 1.Lecture
2.Group discussion Textbook 16 Oct 8 - 12, 2018 Review Unit 4-6 before Final Exam 17 Oct 22 - 26, 2018 Final Examination
การวัดผลการเรียน                                                            
                1.  การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ          10           คะแนน
1.1  การเข้าชั้นเรียน                         4 คะแนน
1.2 กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ               6 คะแนน
                2.  ผลงานภาคปฏิบัติ (สอบย่อย)                   30                 คะแนน
              3.  แบบฝึกหัดท้ายบทและใบงาน                 20                    คะแนน
              4.  สอบกลางภาคเรียน                    25                        คะแนน
              5.  สอบปลายภาคเรียน                   25                           คะแนน
                                รวม                             100   คะแนน
18.  เกณฑ์การประเมิน


       คะแนน (ร้อยละ) เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+ 60-64 C 55-59 D+ 50-54 D ต่ำกว่า  50 F
1.    รู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา
2.    เข้าใจกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ

 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีจัดการเรียนการสอน
þ  การบรรยาย
£  การบรรยายเชิงอภิปราย
þ  การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษา
þ  การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอ
þ  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self - Study)                    
               þ  การเรียนรู้จากการทำงาน (Work – Based Learning)
£  การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
þ  การสาธิต
               £  การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
                £  การสอนแบบผลิตภาพ (Productivity – based Learning)
การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ                                 10           คะแนน
1.1  การเข้าชั้นเรียน                         4 คะแนน
1.2 กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ               6 คะแนน
                2.  ผลงานภาคปฏิบัติ (สอบย่อย)                   30                 คะแนน
              3.  แบบฝึกหัดท้ายบทและใบงาน                 20                    คะแนน
              4.  สอบกลางภาคเรียน                    25                        คะแนน
              5.  สอบปลายภาคเรียน                   25                           คะแนน
                                รวม                             100   คะแนน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษามีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น ให้ทำแบบฝึกหัด และ สอบย่อย ทุกสัปดาห์ที่เรียนจบแต่ละบท 20%
1. Betty Schrampfer Azar.2008. English  Grammar  1-2 . 3rd Edition. Bangkok: Pearson Education, Inc. 2. Raymond  Murphy. 2005. English  Grammar  in  use . 3rd Edition. Bangkok: Pearson Education, Inc. 3.John  Easwood. 2002. Oxford  Practice  Grammar . 2nd Edition. New  York: Oxford University Press. 4. Davis, Charles, H. 2003. “Web Lingo: The basic of Internet slang”. Available from http://web-friend.com 5. Dyer, Brenda and Bushell Brenda. 2003. Global Outlook 1: High Intermediate Reading. New York: McGraw-Hill Co. 6. Richard  Walton. 1999. Advance  English  Grammar . Edition. England: Pearson Education, Inc.

7.  Helen  Naylor  and  Raymond  Murphy. 2001. Essential  Grammar  in  use  . 2nd Edition.
                         United  Kingdom: Cambridge  University Press.
20.  งานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.scribd.com/doc/7103836/How-Culturally-Aware-Are-You

http://www.kwintessential.co.uk/resources/culture-test-2.html
ไม่มี
ไม่มี
ดี
ดี
เปลี่ยนตำราทุก 3 ปี
ไม่มี
ทุกๆ 3 ปั