เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

Pre Co-operative Education and Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำงานในอนาคต
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามที่นักศึกษาต้องการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
1.1.1 จิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.3.3 การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
2.2.1 มอบหมายกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ
2.3.1 การสัมภาษณ์
2.3.3 ผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.1.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3.2.1 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
3.2.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
3.3.3 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายนักศึกษาค้นคว้า ศึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม และทำรายงาน
4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
4.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
4.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 1 งาน
4.3.1 จากเล่มรายงาน
4.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
4.3.3 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
4.3.4 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ
5.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาจัดบอร์ดให้ความรู้ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา, ขั้นตอนการยืมหนังสือที่ห้องสมุด เป็นต้น
5.3.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน และความสามารถในการใช้เครื่องมือในการสืบค้น
5.3.2 ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 17 10%
2 ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 2-16 70%
3 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 17 10%
4 การสัมภาษณ์อาจารย์หรือเจ้าหน้าพี่เลี้ยง 6 10%
-
-
วรภัทธ์ ภู่เจริญ. (2550). คิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา
ชลลดา ทวีคูณ. (2556). เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2551). มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่จะมอบหมายให้นักศึกษาฝึกให้เหมาะสม
- สรุปผลการทำกิจกรรมในภาคเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
 
ทวนสอบจากผลการประเมินจากหน่วยงาน  การปฏิบัติงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะที่ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน