หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

Fundamental of Electrical Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้า
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์การใช้งาน หลักการของระบบกำลังไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัด
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษา
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกร สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม อภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ

สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาจากการมอบหมายงาน การส่งงาน และการเข้าชั้นเรียน
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย หรือ แบบฝึกหัด
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
            2 ด้านความรู้
            3 ด้านทักษะทางปัญญา
            4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
            5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงานหรือแบบฝึกหัด การปฏิบัติและทดลองจริงจากห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจากการได้ทดลองปฏิบัติ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการจากทฤษฏีและปฏิบัติ
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือแบบฝึกหัด  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยการสรุปผลการปฏิบัติและปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขตามหลักการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การปฏิบัติและทดลองจากห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ความเข้าใจจริงจากที่ได้เรียนรู้จากหลักการและทฤษฎี
1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษหรือแบบฝึกหัดที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้ทดสอบแล้วปฏิบัติการทดลองจากโจทย์ที่ได้
3.2.2   อภิปรายกลุ่มหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากแบบฝึกหัดหรือรายงาน หรือสรุปผลจากการทดลองทอสอบจากการปฏิบัติ
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำหลักการทางด้านวิศวกรรมไปใช้จากแบบฝึกหัดหรือโจทย์ทดสอบและสามารถเข้าใจหลักการจากทฤษฎีในการปฏิบัติงานหรือการทดสอบ
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ และทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามใบงานทดสอบ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดหรือรายงาน การทดสอบการปฏิบัติงานจากการทดสอบปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจัดการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.2.3   การนำเสนอรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเองและสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
5.1.1   ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนหรือแบบฝึกหัด
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลอง
5.1.4   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลองโดยสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย การสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
6.1.1   ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม จะต้องมีกระบวนการคิดลำดับความสำคัญของปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีระบบ
6.1.2   พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลาและวิธีการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      6.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านปัญหาต่างๆ จากงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน
      6.2.2   ให้ความสำคัญต่องานที่ปฏิบัติตามใบงานและที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
      6.3.1   ประเมินจากรายงานแนวคิดรูปแบบการนำเสนอจากการค้นคว้าและการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน
      6.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การวัดความรู้ทฤษฎีระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 16 5% 30% 5% 30%
2 การฝึกปฏิบัติตามใบงานและงานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการปฏิบัติงาน การสรุปผล ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 การมีส่วนร่วมในการเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน (การเข้าเรียนต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาค) ตลอดภาคการศึกษา 10%
   -  เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2553)
      - Engineering Circuit Analysis Fifth Edition , William H. Hayt, Jr. Jack E.Kemmerrly, Mc.Graw-Hill Book Inc. 1993
                -  วงจรไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 1,2 (ดร.สุศักดิ์ ทองธรรมชาติ) บ.สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จก.,2526
        -  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ,เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ (ดร.ปัญญา ยอดโอวาท) ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,2547
Power point Presentation ทฤษฎีและแบบฝึกหัด
-   เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ