การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม

Jewelry Industrial Production

รู้ความหมายความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร กระบวนการผลิตเครื่องประดับ

ในระบบอุตสาหกรรม
1.2 เข้าใจ กระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
1.3 ปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
1.4 ปฏิบัติงานการทำต้นแบบโลหะ และต้นแบบแว็กซ์
1.5 ปฏิบัติงานการทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
1.6 ปฏิบัติงานการเจียระไนอัญมณี
1.7 ปฏิบัติงานการประดับอัญมณี
1.8 ปฏิบัติงานการชุบเคลือบผิว
1.7 เห็นคุณค่าของการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา กระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม สำหรับสอนนักศึกษาวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบ การอ่านคำสั่งผลิต การทำต้นแบบและวิเคราะห์ลักษณะต้น แบบที่เหมาะสม การหล่อตัวเรือน การประดับอัญมณี การชุบเคลือบผิวและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
มีศักยภาพในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 มีความรู้ ความสามารถในการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
วิธีการสอน บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ่ม นำเสนอรายงาน วิเคราะห์ สรุปผล
 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
ทักษะทางปัญญาต้องพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ในการการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
 ทักษะทางปัญญาเกิดจากการสอน บรรยาย อภิปรายกลุ่ม การศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม และการทำรายงาน
 ทักษะทางปัญญาเกิดได้จากการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียน และผู้สอน
วิธีการสอน จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของงาน
 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสอน ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูล
 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 43043430 การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลการสอบ สอบกลางภาค การนำเสนอผลงาน, การศึกษาดูงาน สอบปลายภาค 9 16 17 10% 10% 10%
2 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลงานที่มอบหมาย การส่งงาน การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลการจิตพิสัย ความสนใจเรียน จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอน วิชาการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
วารสาร เครื่องประดับและอัญมณี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เครื่องประดับและอัญมณี
- เขียนแบบประเมิน
- การสังเกตการณ์
- ผลการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4