มาตรฐานการผลิตทางพืช

Standard for Crops Production

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตสินค้าเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย
1.2 นำความรู้ ทักษะในรายวิชาไปผลิตสินค้าเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิต
1.3 มีค่านิยมที่ดี ในการผลิตสินค้าเกษตรที่สร้างความยั่งยืน
เพิ่มหลักการผลิตสินค้าเกษตรในมาตรฐานเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานการผลิตพืชในห่วงโซ่อุปทาน กฎหมายและข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร การผลิตพืชในแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพืชอาหาร ข้าวและมาตรฐานพืชอินทรีย์ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP และการวิเคราะห์ความเสี่ยง HACCP กระบวนการและขั้นตอนในการรับรอง
หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
š1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
˜1.1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กระทำตนเป็นแบบอย่างในการมีวินัย ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
1 เข้าเรียนตรงเวลาแลปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์แรก
2 ทำกิจวัตรในการเรียนสม่ำเสมอ
3 ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน
š2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
˜2.1.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

3 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
1 การนำเสนองานที่มีการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ในประเด็นที่เหมาะสมเ
2 ข้อสอบอัตนัย
3 ข้อสอบปรนัย
š3.2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
˜ 3.1.1 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
š 3.1.2 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ การสอนแบบปฏิบัติ

3 แนะนำแหล่งในการหาความรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน/การนำเสนอหรือผลงานที่มีการสังเคราะห์ความรู้
š4.1.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
˜4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
กิจกรรมกลุ่ม
สังเกตการทำงานกลุ่ม/รายบุคคล
-การมีจิตอาสาในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
š5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
˜5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนองานด้วยวาจา
การนำเสนองานที่มีเนื้อหาทันต่อเหตุการณ์โดยสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 50
2 3.2., 4.2, 5.2 การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40
3 1.2, 4.2, 5.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายตรงเวลาและไม่คัดลอกงานของผู้อื่น การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
ศีลศิริ สง่าจิตร. 2554. เอกสารประกอบการอบรมโครงการ Q อาสา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, พิษณุโลก. 294 น.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552- ปัจจุบัน .สถิติการนำเข้า ส่งออกของประเทศไทยปี
พ.ศ. -ปัจจุบัน. แหล่งข้อมูล www. oae.go.th.
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แหล่งข้อมูล www. acfs.go.th
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
1.1 ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคะแนนเฉลี่ย 2.99
1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชาจากภาคเรียนที่ 1/2562 สั่งงานยาก
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

ผลการเรียนของนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
เพิ่ม กรณีศึกษาตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มช่องทางการให้คำแนะนำนักศึกษาทางไลน์ แนะนำเอกสารประกอบการสอนและการค้นคว้าประกอบการเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4