สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

Society, Economy, Politics and Law

1. เพื่อให้เข้าใจในความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
2. เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
3. เพื่อตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของไทยในปัจจุบัน
รายวิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาพื้นฐานความรู้เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในฐานะพลเมืองจะตระหนักถึงความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและอนาคตของประเทศ
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สำรวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม
Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socio-economic changes, as well as administrational and political behavior; relationship between politics and socio-economic factors; survey of social, related problems during transition society and politic and law; role, duty responsibility and involvement in society
สามชั่วโมงต่อสัปดาห์
1) [O] มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2) [O] มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3) [·] มีวินัย ขยันอดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4) [·] เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5) [O] มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงาม        
1) ให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ของสังคมไทย
2) อภิปรายกลุ่ม โดยมีการนำเสนอกรณีศึกษา
3) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
4) กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
1) พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) มีการค้นคว้าและอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ไม่มีการทุจริตในการสอบ
4) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1) [O]มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 2) [O]สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาที่ศึกษา
3) [·] สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่มการวิเคราะห์งานและมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
2) ให้ทำแบบทดสอบและตั้งคำถามที่ได้จากเนื้อหาในบทเรียนที่ตนเองสนใจ
3) นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมจัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1) สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
2) ประเมินจากประสิทธิผลของการศึกษาค้นคว้า การรายงานการศึกษาค้นคว้า และงานที่มอบหมาย
3) ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1) [O] มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2) [·] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
2) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานและนำเสนอผลการศึกษา
1) สอบย่อยโดยข้อสอบเน้นการใช้ทักษะการวิเคราะห์
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1) [O] มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2) [O] มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3) [·] สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4) [O] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1) มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานกลุ่ม
2) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
1) สามารถเลือกใช้ภาษา วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website สื่อการสอน e-learningและทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1) การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 8 20%
2 สอบปลายภาค 17 20%
3 โครงงานกลุ่ม นำเสนอรายงานประเด็นกฏหมายที่กระทบต่อชีวิตประจำวันกับทางออกสำหรับประชาชน 14-16 30%
4 มอบหมายใบงานและนำเสนอตามหน่วยการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
เบเคอร์, คริส, and ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2557.  ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย: กะเทาะเปลือกประเทศไทยรอบด้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน. ธงชัย วินิจจะกูล. 2562. ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วยประวัติศาสตรร์นอกขนบและวิธีวิทยาทางเลือก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. กุลลดา เกษบุญชูมี้ด. 2562. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ วิวัฒนาการรัฐไทย (The Rise and Decline of Thai Absolutism). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. 2562. เขียนชนบทให้เป็นชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน. จามะรี เชียงทอง. 2560. สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. 2558. เมื่อสังคมชนบทกลายเป็น “สังคมผู้ประกอบการ”.[ https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634890]. Chalita Bundhuwong. 2560. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จ.นครปฐม. วารสารวิจัยสังคม 40( 2): 77-106.
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
๓) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
- กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน
- เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย)
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะ