การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  2. มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3. เข้าใจรูปแบบ วิธีการ และคำสั่งในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  4. มีทักษะในการนำความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ ภาษาแสดงผล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่าย และในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต   1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ   1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม   1.1.6 สามารถคิดวิเคราะห์แผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม   1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
-สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา  -อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน
- การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  - การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม  - การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน  - ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
2.1.1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  2.1.2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  2.1.3.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด  2.1.4.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  2.1.5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  2.1.6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  2.1.7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 2.1.8.สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  - จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน  - จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  - ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  - การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
-การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  -ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง  -ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา  -ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  -ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
3.1.1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   3.1.2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์   3.1.3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   3.1.4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา  -กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม  -การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง  -การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา  - ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
4.1.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   4.1.2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน   4.1.3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม   4.1.4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม   4.1.5.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม   4.1.6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง  - มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  - มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
-การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค  -พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา  -การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา  -สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
5.1.1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  5.1.2.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  5.1.3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การนำเสนออย่างเหมาะสม  5.1.4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  - จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา  - ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ได้  - มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค  - ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  - ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12031204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1..5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.1,1.2,2.1,2.2,2.4,2.7,2.8,,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,5.1,5.3,5.4 งานที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-8 และ 10-16 20%
3 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.5,2.8,3.3,3.4,4.3,5.1,5.2 สอบกลางภาค 9 25%
4 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.5,2.8,3.3,3.4,4.3,5.1,5.2 สอบปลายภาค 17 25%
5 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.5,2.7,,2.8,3.3,3.4,4.3,5.1,5.2,5.4 สอบปฎิบัติ 8 และ 16 20%
จีราวุธ วารินทร์.พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3+jQuery.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ซิมพลิฟาย,2557  จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์.PHP+AJAX+jQuery.กรุงเทพฯ:บริษัท โปรวิชั่น จำกัด,2555.  พิรพร หมุนสนิท. พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ. กรุงเทพฯ:บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ม จำกัด, 2551.  สุธี พงศาสกุลชัย, ณรงค์ ล่ำดี. เว็บเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: บริษัท เคทีพี คอมพ์ คอนซัลท์ จำกัด, 2551.  สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. Insight PHP. กรุงเทพฯ:บริษัท โปรวิชั่น จำกัด,2550.  ศุภชัย สมพานิช. Basic HTML5 with CSS3 & jQuery.กรุงเทพฯ: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,2556.
- www.webub.com  - www.designil.com  - www.siamhtml.com  - www.thaicss.com  - www.divland.com  - php.net  - mindphp.com/
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  - การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน  - ผลการสอบ  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  - นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
มีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่มของผู้เรียน โดยผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาที่ผิดปกติหรือไม่ และมีการแจ้งผลของคะแนนที่ได้รับเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยแปลงอยู่ตลอดเวลา