การวางรูปแบบระบบบัญชี

Accounting System Formation

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางรูปแบบระบบบัญชีและปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบัญชี หลักเกณฑ์วิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี การวางรูปแบบระบบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจโรงแรม ฯลฯ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเขียนแผนผังทางเดินเอกสารของระบบบัญชีเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีต่าง ๆ
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวงจรของระบบบัญชีแต่ละกิจกรรมของธุรกิจที่กลุ่มสนใจและสามารถใช้เครื่องมือการเขียนแผนผังทางเดินเอกสารโดยใช้สัญลักษณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักของการควบคุมภายใน
1.4 เพื่อฝึกนักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการทำงานโดยมีการกำหนดแผนงาน และการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการวางรูประบบบัญชีให้เหมาะสมกับการดำเนินของธุรกิจ และถูกตามหลักการควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางรูปแบบระบบบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี การวางรูปแบบระบบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่นธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ การเขียนแผนผังทางเดินเอกสารของระบบบัญชี การควบคุมภายในที่นำมาใช้ในการวางรูปแบบระบบบัญชี
-    นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบได้โดยประมาณ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-     ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านทาง E-mail, Social Media
1) มีความรู้และเข้าใจในคุณค่าของการวางรูประบบบัญชี มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน
2) มีความซื่อสัตย์ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงการเรียนได้
3) สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
4) เข้าใจการทำงานเป็นทีม ฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มเพื่อความสำเร็จของงานส่วนร่วม
5) การเข้าใจในหลักของจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
1) มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอนและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
2) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1) รู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวางรูปแบบระบบบัญชี ปัญหาของระบบบัญชีที่เกิดขึ้น หลักเกณฑ์และวิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี
2) สามารถเขียนแผนผังทางเดินเอกสารของระบบบัญชีที่เป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน และอีกทั้งสามารถนำโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในเขียนแผนผังทางเดินเอกสาร
3) รู้และเข้าใจกฎหมายการบัญชี และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางรูประบบบัญชี
4) สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการวางรูประบบบัญชีในการปฏิบัติงานจริงได้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือบทความในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการวางรูประบบบัญชีบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานการบัญชี
1)  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2)  ประเมินจากการนำเสนอรายงาน กรณีศึกษา หรือแบบฝึกหัด
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือบทความในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการวางรูประบบบัญชีบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานการบัญชี
1)  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2)  ประเมินจากการนำเสนอรายงาน กรณีศึกษา หรือแบบฝึกหัด
1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และธุรกิจจริง
2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตัวอย่างตามมาตรฐานการบัญชีต่างๆ
3) การนำเสนอรายงาน และกรณีศึกษา
ประเมินจากรายงาน และกรณีศึกษาที่นำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4) พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5) ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
1 11014402 การวางรูปแบบระบบบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5,6,7 การทดสอบ 17 40
2 1,2,3,4,5,6,7 รายงานการวางรูปแบบระบบบัญชี และการนำเสนอรายงาน 15,16 30
3 1,2,3,4,5,6,7 การมอบหมาย และกรณีศึกษา ทุกสัปดาห์การบรรยาย 20
4 1,2,3,4,5,6,7 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายให้ถูกระเบียบ และความประพฤติ ทุกสัปดาห์การบรรยาย 10
อุเทน เลานำทา. การวางระบบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์, 2559
ชนิตา โชติสเถียรกุล. วางรูปแบบระบบบัญชี. เชียงใหม่ 
ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรงและคณะ. การวางระบบบัญชี. กรุงเทพมหานคร : โอเชื่ยนบ๊คมารค์, 2549
-
เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกาภาคการศึกษา
วิธีการประเมินการสอนที่ให้ได้ข้อมูลการสอนมีดังนี้

ผลการทดสอบของนักศึกษา ผลของการทำรายงานเป็นกลุ่ม ผลการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัด พิจารณาจากพฤติกรรมและการมส่วนร่วมในชั้นเรียน
นำผลการประเมินประสิทธิผลการสอนรายวิชาโดยนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการสอน การเอาผลการศึกษาจากการทำรายงานของนักศึกษาในการวางรูปแบบระบบบัญชี ในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้าใจมาปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
1.  การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.  การทวนสอบงานที่มอบหมายว่าผลงานของกลุ่มเป็นอย่างไร สามารถที่จะนำความในการวางรูปแบบระบบบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องหรือไม่
นำเอาผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้