โปรแกรมสำเร็จ 1

Package Program 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ได้ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จแต่ละชนิด โดยการนำโปรแกรมสำเร็จมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จที่เหมาะสมในปัจจุบัน และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็๋จที่เหมาะสมกับงานในปัจจุบันได้
ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ระบบ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จที่เหมาะสมในปัจจุบัน และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
กล่าวถึงมารยาท  การมีวินัย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรและสังคม บอกถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งควรเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด
ประเมินจากความประพฤติตนของนักศึกษา ประเมินจากความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยายและแสดงรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จที่นำมาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ   ยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จที่เหมาะสมในปัจจุบันและการนำไปประยุกต์ใช้งาน  ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จ
ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบ ประเมินจากการนำเสนอชิ้นงาน
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำแสดง
ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาสร้างขึ้น ประเมินจากการทดสอบเชิงปฏิบัติการ
มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
จัดให้มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนในการนำเสนอ
ประเมินจากการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จ  โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ประเมินจากความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม
นำเสนอโปรแกรมสำเร็จ  โดยให้มีรูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดทำรายงานการใช้โปรแกรมสำหรับงานในสำนักงาน  
ประเมินจากการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จ  พร้อมด้วยวิธีการใช้งานโปรแกรม ประเมินจากความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
1 12034101 โปรแกรมสำเร็จ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.5, 2.1, 2.8, 3.4, 4.4, 5.1 - การทดสอบการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จสำหรับการจัดข้อมูล, โปรแกรมสำเร็จสำหรับการคำนวณข้อมูล, โปรแกรมสำเร็จสำหรับการนำเสนอข้อมูล 8, 13, 17 65%
2 1.2, 1.5, 2.1, 2.8, 3.4, 4.4, 5.1, 5.4 - การนำเสนอโปรแกรมสำเร็จที่ใช้กับธุรกิจ, การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมสำเร็จสำหรับการประมวลผลข้อมูล, การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมสำเร็จสำหรับการคำนวณข้อมูล, การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมสำเร็จสำหรับการนำเสนอข้อมูล 2, 7, 12, 16 25 %
3 1.2, 1.5, 2.1, 4.4, 5.4 - พฤติกรรมการเรียนรู้ ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 10 %
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2550. Advance Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
ประกายรัตน์  สุวรรณ. 2554. คู่มือการใช้โปรแกรม  SPSS  เวอร์ชัน  12  สำหรับ  Windows. กรุงเทพฯ : บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด (มหาชน). ประเทศไทย.
เพ็ญนภา  สำเนียง. 2555.  Microsoft  Office  2010  ฉบับสมบูรณ์. บริษัท  เอส.พี.ซี  บุ๊คส์จำกัด (มหาชน). ประเทศไทย.
-
-
พฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น แบบประเมินผู้สอน
ผลการสอบ ชิ้นงานที่นักศึกษาสร้าง
จากการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทำให้ทราบว่านักศึกษาได้ผลคะแนนในหน่วยเรียนที่  2  น้อย  เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ทักษะด้านการพิมพ์  หากมีทักษะน้อยจะทำให้ใช้เวลาพิมพ์นาน  ส่งผลให้ทำการสอบปฏิบัติได้ไม่ทันเวลา  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการพิมพ์ที่เร็วขึ้นหรือดีขึ้น  จึงได้ให้นักศึกษาฝึกการพิมพ์โดยใช้เกมพิมพ์ดีด
ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี  ตามข้อแนะเสนอและข้อแนะนำในกระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา