การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมาทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ       และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อภิปราย นำเสนอ และนำผลการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งมีทักษะการนำเสนอผลการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ และมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และสามารถร่วมมือกับกลุ่มนำเสนอรายงานได้ถูกต้องตามกระบวนการอย่างน้อย 1 เล่ม เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการเขียนรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อให้นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
 ศึกษาถึงความหมายและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน      การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงานการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน จริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ผู้สอนกำหนดวัน เวลาในการให้คำปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กำหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook
 3.3.1 วันพุธ คาบกิจกรรม เวลา 15.00-17.00 น.
 3.3.2 E-mail: psychometrer@hotmail.com
 3.3.3 โทร. 08-1885-9686
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
š1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
š1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
š1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักใน การดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิด ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
š1.4 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม
š1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่ จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยการ เน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดงานเป็นกลุ่มย่อยเน้น ความมีส่วนร่วมและแสดงความ คิดเห็น
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิต สำนึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
5. กำหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริต การสอบ
6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่อง ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   
1.ประเมินจากเวลาการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากผลงานกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำ เสนอผลงาน
3. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรม สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
4. ความเอื้อเฟื้อหรือความ มีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระ สำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
š2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน สาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและ ทรัพยากรมนุษย์
˜2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน สาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการ ประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
š 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าว หน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้าน บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
1. ใช้การเรียนการสอนในหลาก หลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพ แวดล้อมจริง
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์ จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น วิทยากรพิเศษ
3. จัดการฝึกปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากงานที่มอบหมาย นักศึกษา
4. ประเมินจากการนำเสนอ ผลงาน
5. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ โครงการที่นำเสนอ
6. ประเมินจากผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้อง พัฒนา(Cognitive Skills)
š 3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิด นวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทาง ในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
š3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่าง เหมาะสม
š3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
š3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
 
1. กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้ นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม
2. ใช้สถานประกอบการฝึก ปฏิบัติงานจริง
3. มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็น ผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข
4. เน้นถึงศาสตร์และศิลป์รวมถึง รูปแบบในการนำเสนอผลงาน และให้นักศึกษานำเสนอผลงานจริง  
1.ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปราย กรณีศึกษา
2. ประเมินจากการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ โดยออก ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียน มาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
3. ประเมินจากผลงานและ การปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
˜4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้าง สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
š4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
š4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
š 4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อ ประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการ ศึกษา
2. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
3. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ การระดมความคิดและร่วมกัน ทำงาน
4.มีกิจกรรมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ เช่นยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น   
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการ ทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
2. ประเมินจากผลงานของนัก ศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. มีการร่วมประเมินทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
š5.1สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
š5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
š5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
š5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
š5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
š5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและดำเนินงาน
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์ เสมือนจริง และนำเสนอแนวทาง แก้ปัญหาที่เหมาะสม
2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการ ประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. มีการนำเสนอผลงานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. ประเมินจากการสรุปและ อภิปรายงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกัน
3. ประเมินจากผลงานและการ นำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ประเมินจากการทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3.ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 1.4 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่ จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน สาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการ ประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน สาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและ ทรัพยากรมนุษย์ 3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่าง เหมาะสม 3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ .1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้าง สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา 4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ 4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา 5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย 5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี 5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและดำเนินงาน
1 12014201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 4.1 การสอบกลางภาค บทที่ 1-5 9 35
2 2.3, 4.1 การสอบปลายภาค บทที่ 6-10 17 35
3 2.3, 4.1 งานมอบหมาย (แบบฝึกหัด, รายงาน) 1-8,10-17 20
4 2.3, 4.1 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 10-17 10
     - เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
1.  นิสดารก์  เวชยานนท์.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ.  โครงการเอกสารและตำรา 
         คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
2.  พยอม  วงศ์สารสรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : 2540.
3.  สมชาย  หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  จำกัด. กรุงเทพฯ : 2542.
4.  ดนัย  เทียนพุฒ. ธุรกิจของ HR. บริษัท นาโกต้า จำกัด. กรุงเทพฯ : 2546.
5.  เสนาะ  ติเยาว์. การบริหารงานบุคคล. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : 2545.
6.  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.
          บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. กรุงเทพฯ : 2543
7.  วนิดา วาดีเจริญ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ.
          บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด : 2556
1.1  อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาเสนอแนะการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เขียนลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน
1.2  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน
2.1  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน
3.1  แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
3.2  แก้ไขข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาในชั้นเรียน
3.3  การทำวิจัยในชั้นเรียน (ถ้ามี)
    4.1  ทวนสอบคะแนนสอบของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน
    4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษาตามจุดประสงค์กนสอนแต่ละหน่วยเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินผู้สอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา             ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน
5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)