การจัดการความเสี่ยง

Risk Management

1. รู้ความหมายและความสำคัญของผลกระทบของความเสี่ยง
2. เข้าใจการกำหนดวัตถุประสงค์ระบุความเสี่ยงและประเภทของความเสี่ยง
3. เข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยง
4. ทำแผนการจัดการความเสี่ยงติดตามประเมินผลและรายงานความเสี่ยง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อติดตามและประเมินผลความเสี่ยง ในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงาน สำหรับการประกอบธุรกิจ
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ฝึกทักษะในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง
1 ชั่วโมง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจาวัน
-     บรรยายหลักการ ยกตัวอย่างและแสดงวิธีการจัดทำบัญชี
-     กำหนดให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
-     มอบหมายงานเพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์และการบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ
การใช้แบบทดสอบ การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา การตรวจการนำเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในกรณีศึกษาและงานมอบหมาย
สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
-     บรรยายหลักการ ยกตัวอย่างและแสดงวิธีการจัดทำ
-     กำหนดให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
-     มอบหมายงานเพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ และการประเมินผลกระทบเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
การใช้แบบทดสอบ การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา การตรวจการนำเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในกรณีศึกษาและงานมอบหมาย
มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
จัดกิจกรรม/มอบหมายงานกลุ่มใน การค้นคว้า/วิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปอย่างสร้างสรรค์
ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่ม ความสำเร็จของงานมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
มอบหมายงานค้นคว้าที่ต้องใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การนำเสนอผลงานมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 2 1 2 1
1 12011310 การจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียนที่ 1-5 - ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา - ตรวจการนำเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในกรณีศึกษาและงานมอบหมาย - สังเกตความรับผิดชอบจากการนำเสนอผลงานและตอบคำถามของนักศึกษา 1-8 และ 10-16 30
2 หน่วยเรียนที่ 1-2 - แบบทดสอบกลางภาค 9 25
3 หน่วยเรียนที่ 3-5 - แบบทดสอบปลายภาค 17 35
4 คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบ - การเข้าเรียนประเมินผลจากการลงลายมือชื่อเข้าเรียน - การแต่งกายประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน - ส่งงาน ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนดเวลา - จรรยาบรรณ ประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน 1-17 10
สุพรรัตน์  ทองฟัก.  เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการความเสี่ยง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. 2560.
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร. ม.ป.ป.
จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์และคณะ. การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, 2556.
- คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่าง ๆ
- รายงานประจำปีของสถานประกอบการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในอินเตอร์เน็ต
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในรายวิชา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิธีการสอน การนำปัญหาในการสอนครั้งที่ผ่านมาและผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน
การทวนสอบผลคะแนนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน