หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Advanced Topics in Software Engineering

ศึกษาและฝึกปฎิบัติ ให้สามารถเห็นคุนค่า แลัตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ แบบจำลองเทคนิค และเทคโนโลียีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝึกปฎิบัติด้วยเครื่องมือและเทคนิค ที่ทำให้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และกราประยุกต์ใช้จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อศึกษาและฝึกปฎิบัติ ให้สามารถเห็นคุนค่า แลัตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ
เพื่อรู้จักแบบจำลองเทคนิค และเทคโนโลียีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เพื่อฝึกปฎิบัติด้วยเครื่องมือและเทคนิค ที่ทำให้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และกราประยุกต์ใช้จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล