วาดเส้น

Drawing

1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพื้นฐานทางทฤษฎี รู้ความหมาย ความเป็นมา และรูปแบบของงานวาดเส้นประเภทต่างๆ 2.    เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางศิลปะที่นำมาใช้ในงานวาดเส้น และมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานวาดเส้น 3.    เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ วิธีการวาดเส้นในรูปแบบเหมือนจริงในองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ คน สามารถเลือกใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม 4.    เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเชิงปฏิบัติในการวาดเส้นในรูปแบบที่เหมือนจริง สามารถใช้องค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ และคน โดยใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม 5.    เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนในวิชาเอกเฉพาะทางต่อไป  
 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวผู้เรียนและให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับวิชาชีพเฉพาะสาขา สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดเส้นพื้นฐานจากหุ่นนิ่ง สัตว์ คน และทิวทัศน์ ด้วยดินสอหรืออุปกรณ์วาดเส้นอื่นๆ โดยเน้นความถูกต้องตามสัดส่วน รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ระยะใกล้ไกล โดยมีการแสดงออกทางเทคนิคและวิธีการอย่างเหมาะสม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1    มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2    มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.4    มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1.1.5    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
1.2.1     ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 1.2.2     บรรยายพร้อมหนังสือที่เกี่ยวข้องและ สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ    1.2.3    ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดเส้นทั้งในและนอกสถานที่  
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยแบบประเมินงานปฏิบัติ 1.3.3   ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเชิงทฤษฎีของการวาดเส้น เขียนภาพจากหุ่นนิ่ง หุ่นปูนปลาสเตอร์ ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งของ สัตว์และคนด้วยดินสอหรือดินสอถ่าน โดยเน้นความถูกต้องตามความจริงในรูปทรง สัดส่วน แสงเงาระยะใกล้ไกลและมีการแสดงออกทางเทคนิคอันเหมาะสม
2.2.1  บรรยายพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ
2.2.2   บรรยายพร้อมการศึกษาปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่
 2.2.3   มอบหมายงานปฏิบัติเรื่องการเขียนภาพต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะในการวาดเส้นตามหัวข้อที่กำหนด  2.2.4   ประเมินผล วิจารณ์และแนะนำแก้ไข    
2.3.1 ประเมินจากผลงานปฏิบัติ การวาดเส้นได้สมบูรณ์ตามหัวข้อที่มอบหมาย
2.3.2   ประเมินจากผลงานปฏิบัติการพูดนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 2.3.3   ประเมินจากผลงานปฏิบัติการการายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่             2.3.4   สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ความเข้าใจและเจตคติ
 
 
3.1.1   มีการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจและเจตคติ               3.1.2   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี ไปสู่ความเข้าใจ เพื่อการสร้างสรรค์งานจริงภาคปฏิบัติให้เกิดความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้น  
3.2.1   บรรยายพร้อมตั้งคำถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น     3.2.2   มอบหมายงานที่ส่งเสริมความจำ ความรู้ และความเข้าใจ จากการบรรยายและ ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานที่     3.2.3   ให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาจากการทักษะปฏิบัติงานจริง     3.2.4   สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน     3.2.5   สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานเดี่ยว และการรวมกลุ่มในชั้นเรียน  
3.3.1    เก็บคะแนนด้วยการประเมินจากผลงานปฏิบัติวาดเส้นในแต่ละหัวห้อ 3.3.2    สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ตัวเลือก ข้อสอบแบบ เติมคำและข้อสอบแบบอธิบาย 3.3.3   การเข้าชั้นเรียน และการตั้งใจเรียน  
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4.1.2   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.3   มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.4  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม           กำหนดเวลา   
4.2.1   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 4.2.2   ให้ความสำคัญในการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม  
4.3.1   การเข้าห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 16 สัปดาห์  และพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ           นักศึกษา 4.3.2  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง  ประเมินสถานที่ดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม 4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง      
5.1.1   สามารถสรุปประเด็นจากการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้ถูกต้อง 5.1.2   สามารถเลือกรูปแบบของสื่อการสอน ที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ที่แตกต่างกันได้อย่างมี           ประสิทธิภาพ 5.1.3   มีทักษะในการการเขียนภาพจากหุ่นนิ่ง หุ่นปูนปลาสเตอร์ ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งของ สัตว์และคนด้วยดินสอหรือดินสอถ่าน โดยเน้นความถูกต้องตามความจริงในรูปทรง สัดส่วน แสงเงาระยะใกล้ไกล  และมีการแสดงออกทางเทคนิคอันเหมาะสม  
5.2.1   สอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน เช่นตัวอย่างงาน แบบจำลอง สื่อการสอนโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint  5.2.2   สอนแบบบรรยายประกอบการศึกษานอกสถานที่  5.2.3   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาส่งงานที่ มอบหมาย 5.2.4   นำเสนอโดยรูปแบบการวาดเขียน
5.3.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบกลางภาคเรียน          และปลายภาคเรียน  30 %     5.3.2   ประเมินผลการทำงานปฏิบัติด้วยคะแนน 60 % 5.3.3   ประเมินผลจิตพิสัย 10 %  
6.1.1 มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ          6.1.2 มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย  
มอบหมายงานให้ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดในการออกแบบและปฏิบัติงานออกแบบตามหลักการวาดเส้น
ประเมินจากผลงานที่ได้ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 40000002 วาดเส้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3 2.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15
2 2.1-2.3 4.1-4.3 4.1-4.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ การทำงานและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 60
3 1.1-1.3 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
สุชาติ เถาทอง.วาดเส้น.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2536 นงนารถ เมินทุกข์.วาดเขียน.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2534      อัศนีย์ ชูอรุณ.ศิลปะวิชาการ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2540      โกสุม สายใจ.Drawing.กรุงเทพฯ:สนักพิมพ์ดอเดียนสโตร์.2530      ศุภพงศ์ ยืนยง . หลักการวาดภาพ.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2547      อัศนีย์ เชยอรุณ.การวาดรูปอย่างง่ายๆ.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เอ้าส์.2542.      Leno Barcsay,Anatomy For Artist Octopus Book .London 152 Pages      The Big book of realistic.      Classic human anatomy.      Entourage: a tracing file for architecture and interior.      Drawing Dynamic  
เอกสารประกอบการศึกษาดูงานสวนสัตว์เชียงใหม่ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการวาดเส้น
1.1    การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2    แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3    ข้อเสนอแนะผ่าน facebook  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา    
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือศิลปะและการวาดเส้น