การประมาณราคางานก่อสร้าง

Construction Estimation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง
เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมต่อชั่วโมงสอน และระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยครอบคลุมเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง การแบ่งประเภทของงาน การแยกรายการวัสดุและแรงงาน การจัดทำบัญชีปริมาณงาน การกำหนดค่าเฟคเตอร์เอฟ โครงงานประมาณราคาก่อสร้าง ขั้นตอนและวิธีการประมูลงานก่อสร้าง
1 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้างต่อบุคคล องค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสมมุติเหตุการณ์การประมาณราคาแบบบ้านจริง - โครงงานประมาณราคาราคางานก่อสร้างแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นคนละ 1 โครงงาน - จัดทำเป็นรายงาน  และนำเสนอรายงานผลการศึกษา

 
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักวิธีการคำนวณ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งาน
- ประเมินจากรายงาน และการเสนอรายงาน
- การทำแบบฝึกหัด
- ความสมบูรณ์ ถูกต้องของโครงงานที่ทำส่ง
นักศึกษาต้องได้รับความรู้ทางด้านวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง และสามาถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในงานจริงได้
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสมมุติเหตุการณ์การประมาณราคาแบบบ้านจริง - โครงงานประมาณราคาราคางานก่อสร้างแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นคนละ 1 โครงงาน - จัดทำเป็นรายงาน  และนำเสนอรายงานผลการศึกษา
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักวิธีการคำนวณ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งาน - ประเมินจากรายงาน และการเสนอรายงาน - การทำแบบฝึกหัด - ความสมบูรณ์ ถูกต้องของโครงงานที่ทำส่ง
  พัฒนาการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และอภิปรายการประยุกต์ใช้หลักการทางทฤษฎีในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
-บรรยายในชั้นเรียน เพื่ออธิบายให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง -การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณวิเคราะห์ปริมาณงานก่อสร้าง
ประเมินจากการสอบ การทำรายงาน  การเสนอรายงาน และการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม - มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม - สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ - วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
-  การอภิปรายในชั้นเรียน -  มอบหมายงานให้ทำการศึกษาค้นคว้า ปัญหาพิเศษและการทำรายงานกลุ่มร่วมกัน
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและต่องานที่ได้รับมอบหมาย - การประเมินผลการส่งงาน ตรงต่อเวลา และมีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย -การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าปัญหาพิเศษแบบกลุ่ม
-  ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข -  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน -  ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำรายงาน -  ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต -  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ใช้ Power Point  ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน - การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล - การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ราคาวัสดุ ค่าแรง - การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ - การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินทักษะการคำนวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ - ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ทักษะการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง
-  ทักษะในการวิเคราะห์รายการจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง -  ทักษะในการลำดับและเรียบเรียงข้อมูลจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง -  ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  ทักษะในการนำเสนอข้อมูลจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง
- ปฏิบัติการจำลองทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง
- ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง - ปฏิบัติการลำดับและเรียบเรียงข้อมูลจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง -  ปฏิบัติการสืบค้น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  ปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลจากการทำโครงงานจากแบบก่อสร้างจริง
ประเมินผลจากการปฏิบัติการจำลองโครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCV023 การประมาณราคางานก่อสร้าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1.4,2.1,.2,2.3,3.1,3.2,4.4 และ 5.3 สอบข้อเขียนกลางภาค 9 30%
2 1.1,1.2,1.4,2.1,.2,2.3,3.1,3.2,4.4 และ 5.3 สอบข้อเขียนปลายภาค 17 35%
3 1.42.2,2.3,4.1,4.2,4.3,4.46.1 และ 6.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 16 10%
4 1.3,1.4 และ 4.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
5 1.3,5.1,5.2 และ 5.3 การนำส่งโครงงานที่มอบหมายรายบุคคล 12-17 15%
1.เอกสารเรียบเรียง 2.โปรแกรมคำนวณประยุกต์การประมาณราคางานก่อสร้าง 3.แบบก่อสร้าง 4.แบบก่อสร้างจริงที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับทำโครงงาน
ทวี มณีสาย. การประมาณราคา.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วังอักษร, 2552.
วิสูตร จิระดำเกิง. การประมาณราคาก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วรรณกวี, 2555.
สันติ ชินานุวัติวงศ์. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์, 2546.
อุทัย อนันต์. ประมาณราคาก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค-กรุงเทพ, มปป.
1.เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ 2.เอกสารราคากลางวัสดุประจำเดือนของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 3.เอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลและอ.บ.ต. 4.เอกสาร พ.ร.บ. การก่อสร้างอาคารฉบับต่างๆ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 1   การสังเกตการณ์สอนของผู้บริหารหลักสูตร 2   ผลการเรียนของนักศึกษา 3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 1   จัดการเรียนการสอนให้แคบและลึกลงในเนื้อหามากกว่าแบบกว้างๆ 2   การจัดทำสื่อการสอน หรือหุ่นจำลองต่างๆ
ควร มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายรายวิชาหรือจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา ได้ดังนี้ 1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 3  จากการนิเทศปฏิบัติการสอนตามสถานศึกษา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2   ให้นักศึกษาได้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ จากแบบแปลนที่มีการก่อสร้างจริงมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบต่าง ๆในปัจจุบัน