การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Auditing and Assurance

1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 1.2  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 1.3  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย การวางแผนงานสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบบัญชีต่างๆ และการจัดทำรายงานของผู้สอบ             บัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร 1.4  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชี
 
2.1 เพื่อให้นักศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 2.2 เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติแนวคิดความสำคัญของการสอบบัญชีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบ แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีต่าง ๆ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ความมีสาระสำคัญ การวางแผนและการกำหนดแนวการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การบันทึกผลการตรวจสอลและการจัดทำเอกสารการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ รายได้และค่าใช้จ่าย การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี และรับรองภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
 
       นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้
          1.1.1   มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
          1.1.2   สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
          1.1.3   มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
          1.1.4   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
         1.2.1   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพการสอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีจะต้องมีความอิสระ มีความเที่ยงตรง โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลที่เป็นเท็จในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
         1.2.2   ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
         1.2.3   ความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.3.1   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม

        1.3.2   ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ

        1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

        1.3.4   สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
 
         2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

         2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

         2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
         2.1.4  มีความรู้และความเข้าใจในการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้
 
           2.2.1  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง                       และการสอนแบบเน้นกรณีศึกษา การยกตัวอย่างการสอบบัญชีจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

         2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน

         2.2.3  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
 
            2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้า และการนำเสนอ

          2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน ทั้งสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
 
        3.1.1  สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

        3.1.2  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึง                        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

        3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 
          3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง

          3.2.2  จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา

          3.2.3  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาขึ้น
 
          3.3.1  ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ ได้รับมอบหมาย

          3.3.2  ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา

          3.3.3  ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 
     4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
     4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
     4.1.3  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
     4.1.4  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.2.1  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน 

    4.2.2  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีและจริยธรรมของผู้สอบบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

    4.2.3  ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ 
 
      4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

      4.3.2  ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม

      4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน

      4.3.4  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน    
 
      5.1.1  แบ่งหัวข้อการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
      5.1.2  เลือกรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและเหมาะสมกับปัญหา
      5.1.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนหน้าชั้นเรียนได้
    5.2.1  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    5.2.2  ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน

    5.2.3  มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
     5.3.1   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

     5.3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน

     5.3.3   ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
 
    -  ไม่มี -
    -  ไม่มี -
   -  ไม่มี -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 ถึง 4 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 4 20%
2 บทที่ 5 ถึง 7 สอบกลางภาค 8 25%
3 บทที่ 8 ถึง 9 และ 13 จากรูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 12 - 13 15%
4 บทที่ 10, 11, 12 และ14 สอบปลายภาค 17 25%
5 บทที่ 1 ถึง 14 - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน - การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา - การถาม – ตอบ ตลอดภาคการศึกษา 15%
- นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปชัย ศรีจั่นเพชร. การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ  : 2559. 
         -  มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน  36 ฉบับ 
        -  มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
        -  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
        -  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
        -  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
        -  คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
        -  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 19 สำหรับผู้สอบบัญชี
      -  Power Point Slide ประจำบทเรียน

      -  www.tfab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี

      -  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม

      -  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      -  www.rd.go.th กรมสรรพากร

      -  www.dpd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
     1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

     2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา

     2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

                3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

                3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

         4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

         4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

       5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

       5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ