การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific Thinking and Decision Making

          1.1 มีทักษะสามารถใช้กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
          1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องตาม มคอ. 2 และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
เพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1 ชั่วโมง
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
    1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. การดูแลรักษาความสะอาด สถานที่เรียน
2. มาเรียนตรงเวลา ครบทุกคาบ รับผิดชอบงานของตนเอง
3 มีทัศนคติเชิงบวกต่อทุกคน
1 การทำความสะอาดสถานที่เรียน
2 บันทึกการมาครบตามเวลา ทุกคาบ ส่งงานครบ
3 สังเกตการณ์การมีทัศนคติที่ดี ไม่เหยียด ดูหมิ่นผู้อื่น
    2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1 ติดตามข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีปัจจุบัน
2. การแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ มีการใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาชีพกับศาสตร์วิชาอื่น
- เป็นข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เป็นเทรนด์อนาคต
- แสดงการแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์
   3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1 ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- มีขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
˜4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2 การทำงานกลุ่ม
3 มีการใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมในหัวข้อที่เหมาะสม
1 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2 การมีภาวะผู้นำ-ผู้ตาม
3 การทำกิจกรรมที่มีการใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาสังคมเท่าที่ทำได้
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
    5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 เทคนิคการเลือกช่องทางสื่อสาร
2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี
1 เลือกช่องทาง วิธีการ รูปแบบการสื่อสารได้เหมาะสม
2 มีการภาษาในการสื่อสารดี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1 ความสะอาดห้องเรียน 2 มาครบตามเวลา ทุกคาบ ส่งงานครบ 3 มีทัศนคติเชิงบวกต่อทุกคน ทุกสัปดาห์ 10
2 ความรู้ที่ต้องได้รับ - การนำเสนอข่าวสาร วิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ - การนำเสนองานที่มีการเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาชีพกับศาสตร์วิชาอื่น สัปดาห์ที่มีำารนำเสนอ 30
3 ทักษะทางปัญญา - การแสดงขั้นตอนความคิดอย่างเป็นระบบ สัปดาห์ที่นำเสนอ 40
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 2 การมีภาวะผู้นำ-ผู้ตาม 3 การทำกิจกรรมที่มีการใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาสังคมเท่าที่ทำได้ ทุกสัปดาห์ 10
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เลือกช่องทาง วิธีการ สื่อสารได้เหมาะสม 2 มีการภาษาในการสื่อสารดี ทุกสัปดาห์ 10
Youtube เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเกี่ยวกับกระบวนการคิด
 
วารสารวิชาการ
หนังสือวิชาการ
หนังสือพิมพ์ 
ข่าวสารในโซเชียลมีเดีย
หนังสือ วารสารวิชาการ
1 ประเมินผ่านทางแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
2 ประเมินโดยสอบถามนักเรียน
1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2 สังเกตความสนใจ เข้าใจ การนำเสนองาน
ปรับรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสม
1 เกณฑ์การให้คะแนนตรวจามจุดประสงค์แต่ละบท
2 ทวนสอบคะแนนนักศึกษาให้ถูกต้อง เหมาะสม
ทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้