การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition

    1.1 รู้และเข้าใจหลักการจัดแสดงสินค้าให้มีความเหมาะสมต่อแบรนด์ดิ้ง 
    1.2 วางแผนงานจัดระบบ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
    1.3 มีทักษะในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
      เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการออกแบบ ทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมนำเสนอผลงาน โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
      ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
    สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
     1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
     1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
     1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
     1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1.2.1  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
    1.2.2  ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักออกแบบ
    1.2.3  ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา
    1.2.4  ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น   
     1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
     1.3.2  ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
     1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
     2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 1
     2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
     2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.2.1  ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของการจัดแสดงสินค้า โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการนำไปใช้  
     2.2.2  เน้นให้นำความรู้การสร้างภาพ 2-3 มิติ การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง พร้อมแสดงแนวความคิด
     2.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
     2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการทำแบบจำลอง (Model) และการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
      3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
      3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    3.2.1  ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา
    3.2.2  จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
 
      3.3.1  สังเกต และตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษา
      3.3.2  จากผลการปฏิบัติงาน
      4.1.1  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
      4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
      4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม


 
    4.2.1 จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
    4.2.2  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
    4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม


 
   4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม
    4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
    4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
     5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
     5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
     5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.2.1  จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ ให้เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสื่อสาร
      5.2.2  จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน
      5.2.3  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
   5.3.1  ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ
   5.3.2  ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
   5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียนแนวความคิดและรายการประกอบแบบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1 43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อเวลา 1-17 10 %
2 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค 9 15 %
3 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบปลายภาค 18 15 %
4 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 ผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 1-10 40 %
5 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 ผลงานการปฏิบัติโครงงาน 11-16 20 %
- ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. (2537) เทคนิคการจัดแสดงสินค้า. กรุงเทพฯ: วังอักษร.
- สุนันทา รัตนาวะดี. (2552) WINDOW DISPLAY. เชียงใหม่ : โครงการผลิตตำราศิลปะ สื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประเสริฐ พิชยะสุนทร. (2557) ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-วาทิน คุณาศิรินทร์. (มมป)  การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ. เอกสารประกอบการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
- ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
       1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
       1.2 การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     2.1  ผลการสอบภาคทฤษฎี และผลงานภาคปฏิบัติ
     2.2  จากการประเมินของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
       3.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และจากผลงานรายเดี่ยวประจำสัปดาห์และโครงงาน
       3.2 ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา แบบฝึกหัดหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา การร่วมวิเคราะห์งานกลุ่ม  รวมถึงพิจารณาผลจากการ สังเกต  การฝึกปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
      4.1  มีการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
      4.2  มีการจัดแสดงนิทรรศการต่อสาธารณะชน ในภาคเรียนหรือใช้ต่อเนื่องในรายวิชา โครงงาน ภาคเรียนที่ 2  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
       5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
มาวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น    
       5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา