การฝึกงานเครื่องมือกล

Machine Tools Practice

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือกล งานลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงเรียว กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟืองตรง งานไสราบ ไสร่องไสมุม ไสร่องลิ่ม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก งานเจียระไนผิวราบ งานเจียระไนกลม งานเลื่อย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ ในเนื้อหาทางด้านการฝึกงานเครื่องมือกล สามารถนาความรู้และทักษะการปฏิบัติการไปใช้ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
         ฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือกล งานลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงเรียว กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟืองตรง งานไสราบ ไสร่อง ไสมุม ไสร่องลิ่ม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก งานเจียระไนผิวราบ งานเจียระไนกลม งานเลื่อย   
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในแต่ละครั้งที่เข้าทาการสอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิศวกรจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ  ได้แก่
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญได้
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 กำหนดนโยบายการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการนาเสนองานรวมถึง มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
1.2.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน
1.2.3 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนองาน ซักถาม ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.2.4 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
1.2.5 มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา
1.3.2  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การ นำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การรับฟัง และการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
1.3.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1.3.4  ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป เป็นต้น
2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการด้านปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
2.2.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการทางด้านการใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน โดยการนาหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางด้านงานเครื่องมือกลได้
2.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำตามเงื่อนไขรายวิชา
2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเครื่องมือกล โดยการนาหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
2.3.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3.1.1 มีการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
3.1.3 สามารถแก้ปัญหาทางด้านพื้นฐานงานวิศวกรรมได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 มีความใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.2.1 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
3.2.2 การมอบหมายให้นักศึกษาทาหัวข้องานที่ให้เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.3 เน้นการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.3.1 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
4.1.1 สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.1 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.3.1 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4.3.3 ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.1 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิศวกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
5.2.1  มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐาน งานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือกล เพื่อใช้สาหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
5.2.2  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนองาน
5.3.1  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ
5.3.2  ประเมินจากผลงานทางด้านปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1  สาธิตด้านการปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอน
6.2.2  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
6.3.1  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการจดบันทึก
6.3.2  พิจารณาจากการที่นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
6.3.3  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7, 2.1,2.4 – 2.6,3.2 สอบกลางภาค(สอบภาคปฏิบัติ) ,สอบปลายภาค(สอบภาคปฏิบัติ) 9,18 10%,10%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 - ปฏิบัติงานด้านการฝึกงานเครื่องมือกลตามแต่ละหัวข้อ - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม - การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 70%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมงานกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
[1]  บรรเลง  ศรนิลและประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์,ตารางโลหะ, กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 2535
[2]  วิโรจน์  สุวรรณรัตน์,งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1, กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2538
[3]  ชะลอ การทวี, งานเครื่องมือกลเบื้องต้น, กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2546
[4]  บุญศักดิ์  ใจจงกิจ, ทฤษฎีเครื่องมือกล, กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการฝึกงานเครื่องมือกล
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ