วงจรไฟฟ้า

Electric Circuits

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาโจทย์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับปัญหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า ทฤษฎีกราฟ การวิเคราะห์วงจรตามทฤษฏีโนดและ เมช ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า ค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุ วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกำลัง กระแสสลับระบบไฟฟ้าสามเฟส
Study of circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorem; resistance, inductance and capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power circuits; three-phase systems
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
4.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
4.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
4.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1.4 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
4.1.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
4.1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
4.1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4.1.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4.1.3  การขานชื่อ   การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4.1.4 พิจารณาปริมาณการทุจริตในการสอบ
4.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า
4.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
           - นำประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดในชั้นเรียน
4.2.2 จัดกิจกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีในรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            -ทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.2.1 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานหรือแบบฝึกหัดและ/หรือการบ้าน
4.2.2 พิจารณาจากกิจกรรมด้านวิชาการของผู้เรียน
4.2.3 การทดสอบย่อย + การประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎีแบบฝึกหัดและ/หรือการบ้าน
4.3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
4.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
4.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)
4.3.2 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4.3.1 พิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
4.4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
4.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.4.1 ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
         - ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4.2 กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
4.4.3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4.4 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่มและสังคม
4.4.1 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและแบบฝึกหัดและ/หรือการบ้าน
     -ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4.4.2 พิจารณาจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.4.3 สังเกตพฤติกรรมการระดมสมองและบันทึกใบงานทดลองกิจกรรมกลุ่ม
4.4.4 สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
4.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
4.5.2 สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.1 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
4.5.2 ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4.5.3 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
4.5.1 ประเมินจากผลงานหรือแบบฝึกหัดและ/หรือการบ้าน
4.5.2 ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานเป็นระยะ
4.5.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึก
4.6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6.2 มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 
4.6.1 นำงานบริการวิชาการ และประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดในชั้นเรียน
4.6.2 จัดแบ่งกลุ่มในการทดลอง เครื่องมือและชุดปฏิบัติ ออกเป็นกลุ่ม
          -ระดมสมอง
          - ความเป็นผู้นำ
4.6.1 ทดสอบภาคทฤษฎี
4.6.2  ทดสอบภาคทฤษฎี
         -การนำเสนองานกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2 - ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 - สอบกลางภาค - ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 - สอบปลายภาค 5, 8, 11, 16 10%, 30%, 10%, 30%
2 4.2.1, 4.2.2, 4.5.3 รายงานและ/หรือแบบฝึกหัด 1-15 10%
3 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10%
             1.  James W.Nilsson, Electric Circuits, 4th Edition, Addison Wesley, 1993. (ISBN 0-201-54987-5)
  2. โกศล โอฬารไพโรจน์, ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),
       2543. (ISBN 974-8326-85-3)
  3. สมชาย จิตะพันธุ์กุล, ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ วงจรไฟฟ้า, แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล
      เอ็นเตอร์ไพร์, อิงค์, 1997. (ISBN 947-208-143-3)
 4. เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า, ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์, 2559
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ