ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Thai Language for Foreigners

1.1 มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเบื้องต้น
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพื้นฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
Study basic Thai language principle, consonants, vowel and tones ; practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking in daily life ; study Thai culture
3.1 วันพุธและวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง ศูนย์ภาษาจีน โทร. 0 5434 2547-8
3.2 e-mail; thai_nittaya@hotmail.com หรือ facebook : นิตยา เอกบาง ทุกวัน
 
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š 1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- ฝึกความรับผิดชอบการทำงานของตัวเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การส่งงานตรงเวลา การเข้าชั้นเรียน
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- ทำกิจกรรมกลุ่ม
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน สอบวัดความรู้

     * แบบฝึกหัด
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
- Brainstorming
- Role play
- Cooperative team learning
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

     * โครงงานและการนำเสนอ
˜ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ใช้กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเพื่อสังคม
 
การแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรม
š 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การนำเสนอผลงานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 GEBLC204 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10%
2 . ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge สอบ แบบฝึกหัด 2-7,10-12 10%
3 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมติ 5-7,10-11,14 40%
4 . ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) สังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ชิ้นงานและการนำเสนอ 5-7,10-11,14 5%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ประสิทธิผลของการนำเสนอผลงานกลุ่ม 5-7,10-11,14 5%
6 สอบกลางภาค 9 15%
7 สอบปลายภาค 17 15%
เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ไม่มี
ไม่มี
1.1 ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
1.2สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหรือใช้แบบสอบถาม
2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
2.2 สังเกตความสนใจความตั้งใจของผู้เรียน
2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งผลการศึกษา
จากผลการประเมินและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยปรับปรุงรายวิชาด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรม สื่อการสอน การศึกษาค้าคว้าด้วยตัวเอง การมอบหมายงานและการวัดผลประเมินผล