รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Financial Reporting and Analysis

1.1 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจต่างๆ
1.2 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
1.3 เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจในปัจจุบัน ตามความสนใจของนักศึกษา
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ
2.2 เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผล การวิเคราะห์รายงานการเงิน
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) มาตรฐานการบัญชี
(TASs) การตีความมาตรฐานการบัญชี(TIs) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIs)
ดังกล่าวมาจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยพิจารณาจากเล่มกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ศึกษาหลักการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียน
1) กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด
2) บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสำคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่าง
1) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
2) สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากการส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ
1) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
3) บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายงานทางการเงิน
4) เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน และการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1) การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
3) ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม - ตอบในห้องเรียน
1) จากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา และงานที่มอบหมายให้ทำ
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3) ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
1) สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ อ่านและอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินง่าน กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
2) สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายการการเงินได้
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม - ตอบในชั้นเรียน
2) ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอในชั้นเรียน
1) กรณีศึกษา การตอบปัญหาในชั้นเรียน การนำเสนอในชั้นเรียน
2) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) มอบหมายให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน
2) นำเสนอรายงาน หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน
1) ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2) ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
1) สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่ออธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
2) สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้
1) สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเว็ปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเป็นกลุ่ม
2) จัดทำสื่อประกอบการรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3) มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากรณีศึกษาในห้องเรียน
1) การนำเสนองานที่ได้จากการสืบค้นกลุ่มหน้าชั้นเรียน
2) การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากรณีศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
3) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 11011401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 8 17 25 % 25 %
2 3,4,5 ทดสอบย่อย/งานกลุ่ม/การนำเสนองาน 1,2,6,7,10,15,16 40 % 40 %
3 1,2,3,4,5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหาหน้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10 %
เอกสารประกอบการสอน รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน โดย นางน้ำฝน คงสกุล
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.การวิเคราะห์งบการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. ฉบับปรับปรุง. 2551
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน e-book
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรอบแนวคิดการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการบัญชี(ปรับปรุง 2560) ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
- คู่มือการนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.fap.or.th
www.set.or.th
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตาม Curiculum Mapping
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ผ่านการตรวจสอบด้านการทวนสอบจากคณะการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ