โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Engineering Project

1.) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการวางแผนการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาโครงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.)  สามารถเตรียมออกแบบและสร้างโครงงานตามแบบแผนที่ได้กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
3.)  สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมบูรณการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.)  สามารถรับฟังและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ จากเพื่อนนักศึกษาหรือคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน และสามารถนําปัญหามาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ผลงานของตนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
5.)  เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ฝึกฝนและพัฒนาการนําเสนอผลงาน โดยสามารถนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการสอบวิชาโครงงานได้ อย่างราบรื่น
6.)  สามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทําโครงงานได้อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ตามแบบแผนที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงานค้นคว้าหัวข้อ  ที่มีความสัมพันธ์กับโครงงาน ออกแบบโครงงาน สร้างโครงงานตามแบบ  ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวางแผนจัดทำหรือผลิตสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือต่อสังคมส่วนรวม การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน
1.) อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซด์สาขาวิชา
2.) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้ อมูลและการไม่ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา และควรมีความซื่อสัตย์ ในการทําโครงงาน เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างราบรื่นอ. ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้ งส่งเสริมให้นั กศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1)  มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4)  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และสังคม
1.2.2)  เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3)  ให้ความสําคัญในวินัย ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
1.2.4) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่น การนําแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีมาใช้ หรือแอบอ้างเป็นผลงานของตน โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน การกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ร้ายแรงมาก
1.2.5)  อภิปรายกลุ่ม
1.2.6)  กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างการได้ รับผลจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.2.7)  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.8)  ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานความก้าวหน้าตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.3)  ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.4)  มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งที่มาของหลักการ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้ นํามาทําโครงงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ในหลักการ  ความสําคัญองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนโครงงาน การเตรียม ออกแบบและสร้างโครงงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงาน และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทําโครงงานได้ อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้   ตลอดจน สามารถบูรณาการความรู้หรือเทคโนโลยีในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาอื่น หรือต่อสังคมต่อไปได้
บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุ่ม  การนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมา สรุปและนําเสนอ ซึ่งจะเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ
2.3.1)  ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
2.3.2)  ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษา
2.3.3)  เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนําเสนอโครงงานและอธิบายการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ ตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานและได้ รับอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําโครงงานได้ อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ ความรู้ได้ เป็นอย่างดี
3.2.1)  การมอบหมายโครงงาน ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
3.2.2)  วิเคราะห์กรณีศึกษาผลของการละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
3.2.3)  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1)  ประเมินผลจากการโครงงาน
3.3.2)  ประเมินผลจากการโครงงาน วัดผลจากการประเมินโครงงานและจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การนําเสนอผลงาน
3.3.3)  สังเกตพฤติกรรมการแก้ ไขปัญหา
4.1.1)  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2)  พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทํางานทั้งความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม
4.1.3)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2.1)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าบทความทางวิชาการงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษา การเขียนบทคัดย่อหรือสรุปหลักการสําคัญจากบทความทางวิชาการที่ได้ ค้นคว้ามา
4.2.3)  การนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและการนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้
4.3.1)  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด
4.3.2)  ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4)  ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นําเสนอ โดยสามารถนําความรู้หรือเทคโนโลยีในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้
5.1.1)  ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
5.1.2)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3)  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของโครงงาน
5.1.4)  พัฒนาทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5)  พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้ เรียนและการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสม
5.1.6)  พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าโดยสามารถเลือกรูปแบบเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.1.7)  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมหรือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษาได้
5.1.8)  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.2.1)  มอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2)  นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.3.1)  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.3.2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและโครงงาน
5.3.3)  ประเมินจากการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
6.1.1) มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
6.1.2) สามารถออกแบบวงจร วิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้เพื่อทำงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี
6.2.1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2.2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.2.3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
6.2.4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
6.2.5) สนับสนุนการทำโครงงาน
6.2.6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
6.3.1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
6.3.3) มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
6.3.4) มีการประเมินโครงงานนักศึกษา
6.3.5) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 5 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 32125498 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3 ผลการสอบโครงงาน 70 %
2 1.2 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 - 4.4, 6.1 การส่งรายงานความก้าวหน้า ตามที่ได้รับมอบหมายการส่งงานและรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20 %
3 1.3, 4.1 - 4.4 , 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
1.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. คู่มือจัดทําโครงการแหล่งที่มา: http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/engcr/index.php/file-manager/downloads/category/7- technical-manual
1.) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
2.) แหล่งข้อมูลสืบค้นบน Internet
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาโดยผ่านเว็บของสำนักทะเบียนและประมวลผล
1.) ผลการเรียนของนักศึกษา ผลการสอบ
2.) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1.) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2.) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร จากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา