ปฏิบัติงานโยธา

Civil Field Work

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้างและมีทักษะในงานก่อสร้างอาคาร งานโยธา สามารถตรวจคุณภาพของงานได้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในงานก่อสร้างอาคาร งานโยธา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการตรวจคุณภาพของงานโยธา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานวางผังอาคารด้วยกล้องสำรวจ งานโครงสร้าง พื้น บันได ฝ้าเพดาน วงกบ ประตู หน้าต่าง งานสี งานถนน งานระบานน้ำ การตรวจคุณภาพงานโยธา
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั้นเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
2. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
3. เสนอความคิดในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
4. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย และความรับผิดชอบพฤติ
2. ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
3. จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานวางผังอาคารด้วยกล้องสำรวจ งานโครงสร้าง พื้น บันได ฝ้าเพดาน วงกบ ประตู หน้าต่าง งานสี งานถนน งานระบานน้ำ การตรวจคุณภาพงานโยธา
บรรยาย อภิปราย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกการค้นคว้า การนำเสนอ วิเคราะห์ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การศึกษา ดูงาน ในสถานที่ก่อสร้างจริง
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถประยุกต์ความรู้แก้ปัญหางานก่อสร้างอาคาร งานโยธา ได้อย่างเหมาะสม
1. สอนบรรยาย
2. ยกตัวอย่างโจทย์คำนวณ
3. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านสถิตยศาสตร์
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์
2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2. ประเมินการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากการตอบคำถาม
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2. ประเมินการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากการตอบคำถาม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์
1. ประเมินจากผลการค้นคว้าของนักศึกษา
เกิดทักษะในงานก่อสร้าง งานโยธา
ให้นักศึกษาฝึกทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน
พิจารณาผลการปฏิบัติการ ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 33016205 ปฏิบัติงานโยธา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 รายงานและนำเสนอ 5,15 20%
2 สอบกลางภาค 9 30%
3 สอบปลายภาค 17 40%
4 การบ้าน ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
-
สื่อออนไลน์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ