การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน

Business Trend and Investment Analysis

เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจได้อน่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงุทนในธุรกิจได้

เพื่อให้นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการลงทุนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
-
ศึกษาถึงสภาพขององค์การต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งสภาวะแวดล้อม และบรรยากาศทางด้านการลงทุน โดยแยกตามประเภทและชนิดของธุรกิจ
3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้        3.3.1 วันพุธ คาบกิจกรรม เวลา 15.00-17.00 น.
       3.3.2 E-mail: psychometrer@hotmail.com, nattapanpanyaroj@gmail.com
       3.3.3 โทร. 08-1885-9686
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม
1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณความมีเหตุผลและการ สร้างภูมิคุ้มกัน
1.4 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะ ความถูกต้อง ความดี ความชั่ว
อธิบายถึงการใช้ภาวะผู้นำและ การพัฒนาตัวเอง

2.ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยด้าน การรับผิดชอบ ต่อการเข้าเรียนให้ ตรงเวลา เครื่องแต่งกาย ที่ถูกระเบียบ
3. กำหนดงานเป็น กลุ่มย่อย เน้นการมี ส่วนร่วม และแสดง
ความคิดเห็น
1.นักศึกษาสามารถตอบข้อซักถาม จากอาจารย์ผู้สอน
2. นักศึกษาวิเคราะห์กรณี ศึกษาได้
3.พิจารณาจากเวลาการเข้า ชั้นเรียนของ นักศึกษาและการ ส่งงานที่ได้รับมอบ หมาย
4. พิจารณาจากผลงานกลุ่ม และการ มีส่วนร่วมในการ นำเสนอผลงาน
2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ (Knowledge)
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญ ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การเรียนด้านบริหารธุรกิจ มีครอบคลุมทั้ง
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญ ของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  ทางการตลาด การเงิน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ วางแผน การควบคุมและการประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง วิชาการและวิชาชีพด้านบริหารบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และผลกระทบอย่างเท่ากัน
บรรยายและแบบฝึกหัด เพื่อให้ทราบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับภาวะผู้นำ สอดแทรกตัวอย่างกรณีศึกษา
ให้สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้าน
บริหารธุรกิจ
3. เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
4. มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม
 
1. ทำการทดสอบย่อย
2. วัดผลจากคะแนนสอบ กลางภาคและปลายภาค ตามเกณฑ์
3.ประเมินจากงานที่ได้รับมอบ หมายและการนำเสนอผลงาน
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่
ต้องพัฒนา (Cognitive Skill)
 3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบ ความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขา วิชาที่ศึกษา และมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหาร ธุรกิจใหม่ๆ
3.2 สามารถสืบค้น จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆรวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล จากทางเลือก อย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และ ประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางที่สอด คล้องกับสถานการณ์
1. บรรยายและถามตอบ แสดงความคิดเห็นในด้านภาวะผู้นำ
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคม
3. สรุปบทเรียนโดยใช้ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
1. นักศึกษาสามารถตอบข้อซักถาม และแบบฝึกหัดจากอาจารย์ผู้สอนได้
2.นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ หาคำตอบ และประยุกต์ใช้หลักการ
ทางภาวะผู้นำได้อย่างมีเหตุผล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีความสามารถในการ
ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีจิตวิทยา
4.2 มีความสามารถในการทำงาน
เป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบ
หมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อม ให้ความช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มี ความ รับผิดชอบ
4.3 มีความกระตือรือร้นและ
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมี ความรับผิดชอบ ยอมรับ
ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะ
ที่เหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการริเริ่ม
แสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่อาจมี
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
มอบหมายงานให้ทำงาน เดี่ยวและกำหนดระยะเวลาการ ส่งงาน

2. มอบหมายงานกลุ่ม ที่ต้อง ระดมความคิดร่วมกันและ นำเสนองาน
1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
และตอบคำถามจากอาจารย์ได้ถูกต้อง
2. ประเมินพฤติกรรมในการทำ กิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม
5.1สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิว
เตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย
และสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและ
การนำเสนอด้วยวาจา
5.5 สามารถสื่อสารด้วย
บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐาน
และแนวคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยี
ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนใน
การดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัด
ของเทคโนโลยี
5.7 ความเหมาะสมนำเทคโน
โลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และดำเนินงาน
ใช้ใบงานให้นักศึกษาค้นคว้าการทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งจากเอกสารที่มีและเอกสาร

2. มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอบ
ข้อซักถาม
2. สรุปและอภิปรายรายงานร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3.ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม 1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณความมีเหตุผลและการ สร้างภูมิคุ้มกัน 1.4 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆขององค์กรและสังคม 1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะ ความถูกต้อง ความดี ความชั่ว 2.2 มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญ ของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ วางแผน การควบคุมและการประเมินผลการ ดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง วิชาการและวิชาชีพด้านบริหารบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่างเท่ากัน 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญ ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การเรียนด้านบริหารธุรกิจ มีครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบ ความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขา วิชาที่ศึกษา และมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหาร ธุรกิจใหม่ๆ 3.2 สามารถสืบค้น จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆรวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล จากทางเลือก อย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และ ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ 3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางที่สอด คล้องกับสถานการณ์ 4.1 มีความสามารถในการ ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี กับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึง ความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง มีจิตวิทยา 4.2 มีความสามารถในการทำงาน เป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบ หมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อม ให้ความช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มี ความ รับผิดชอบ 4.3 มีความกระตือรือร้นและ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมี ความรับผิดชอบ ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะ ที่เหมาะสม 4.4 มีความสามารถในการริเริ่ม แสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่อาจมี ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 5.1สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ ตัดสินใจทางธุรกิจ 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและ การนำเสนอด้วยวาจา 5.5 สามารถสื่อสารด้วย บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถ เลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐาน และแนวคิดที่หลากหลาย 5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยี ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนใน การดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัด ของเทคโนโลยี 5.7 ความเหมาะสมนำเทคโน โลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และดำเนินงาน
1 12011407 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-4.2 สอบกลางภาค 9 35%
2 5.1-8.3 สอบปลายภาค 17 35%
3 3.4, 4.1, 4.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 5.2,5.3 งานที่ได้รับมอบหมายและการเก็บคะแนน 4,6,10,12 20%
    ใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประกอบการสอน
-
-
การซักถามในชั้นเรียนโดยอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น การอธิบายสิ่งที่เรียน ให้นักศึกษายกตัวอย่างจากสิ่งที่เรียน  นำเสนอให้เห็นถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งาน โดยผ่านการสอบถามนักศึกษา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การสังเกตผลงานจากโครงงานเดี่ยว
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัยในชั้นเรียนดูประสิทธิผลของรายวิชา
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในข้อ 7.3