การจัดนิทรรศการศิลปกรรม

Art Exhibition

1. รู้ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ
2. เข้าใจกระบวนการ ในการจัดนิทรรศการทางด้านศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ
3. เข้าใจถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการจัดนิทรรศการ 4. เห็นความสำคัญในการจัดนิทรรศการศิลปกรรม
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา การจัดนิทรรศการศิลปกรรม สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษากระบวนการจัดนิทรรศการศิลปกรรม ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาทฤษฎี กระบวนการจัดการทางด้านศิลปกรรม การวางแผนดำเนินการจัดนิทรรศการ ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมตามยุคสมัย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
เห็นคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานของศิลปินสำคัญทั้งในและต่างประเทศ
1.2.2 แนะนำให้ศึกษาและพัฒนานำเอาข้อดีของศิลปินคนสำคัญมาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
1.2.3 ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน
นำผลงานของผู้อื่นมาศึกษาปรับปรุงต้องอ้างอิงถึงทุกครั้ง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา
1.3.2 ตั้งใจในการศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยความสนใจ
1.3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.1.1นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย
2.1.2 นักศึกษาสามารถ จัดระบบ ระเบียบการติดตั้งผลงานศิลปกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
2.1.3 นักศึกษาได้พัฒนาแนวความคิด ด้านการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมต่อสาธารณชน
บรรยายประกอบรูปภาพผลงาน หอศิลป์ภายในประเทศ และต่างประเทศ
2.3.1 นักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลงานตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งเหตุผลและมีใบลาทุกครั้งมิฉะนั้นถือว่าขาดส่งผลงาน ขาดการประเมินผลถือว่าไม่ผ่านกระบวนวิชานี้
2.3.2 การให้คะแนนจะให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัมฤทธิ์ผลในผลงาน 90 คะแนน พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ศึกษากระบวนการการติดตั้งผลงานศิลปกรรม
- ศึกษากระบวนการการเขียนเอกสาร โครงการการแสดงผลงานศิลปกรรม
2.3.1 นักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลงานตามกำหนดเวลา จะต้องแจ้งเหตุผลและมีใบลาทุกครั้งมิฉะนั้นถือว่าขาดส่งผลงาน ขาดการประเมินผลถือว่าไม่ผ่านกระบวนวิชานี้
2.3.2 การให้คะแนนจะให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัมฤทธิ์ผลในผลงาน 90 คะแนน พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 บรรยายกลวิธีการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและในประเทศ
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการฝึกการสร้างสรรค์ตามแนวคิดเฉพาะตน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนโครงงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำรา และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานเพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ค้นคว้านำมาจัดเป็นองค์ประกอบตามแนวคิดจินตนาการโดยถ่ายทอดลักษณะเหมือนจริงหรือสร้างสรรค์ตามแนวคิดเฉพาะตน
5.2.2 นำเสนอผลงานเป็นวัสดุตามความเหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากโครงงาน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-15 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 60% 20% 10%